Webbinarier

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis.

Varje år genomför Brå webbinarier om aktuella samhällsfrågor för att sprida kunskap om brottsförebyggande arbete och vilket stöd Brå kan ge. Detta är tillfällen för att hämta och vinna kunskap, inspiration och idéer för att kunna bedriva kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis. Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott. Under Corona-pandemin väljer vi att genomföra webbinarierna utan publik.

Tidigare webbinarier

Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – så vässar ni ert arbete

Den 16 juni presenterades en statlig utredning med förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Ett avgörande sätt att rusta inför en eventuell ny lagstiftningen är att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation med god förståelse och kunskap om brottsligheten som sker i kommunen.

Att genomföra kartläggning och ta fram lägesbilder är något som lyfts ofta och i många sammanhang som en framgångsfaktor för det brottsförebyggande arbetet. Mer sällan diskuteras hur underlagen ska tas fram och sedan användas för att bidra till ett effektivt arbete som minskar brott. Detta webbinarium syftar till att stötta er inom kommun och polis, tjänsteperson eller beslutsfattare, som ser att ni behöver underlag för ert brottsförebyggande arbete och inspirera till att komma längre i kunskapsuppbyggnaden. Utgångspunkten för diskussionen är fördjupningen Kartläggning och lägesbilder i lokalt arbete som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet (Brå).

 • Datum: 25 maj 2021

Medverkande:

 • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare, region Bergslagen, Polismyndigheten
 • Moderator: Carl Gynne, utredare, Brå

Hur kan vi förebygga brott i våra bostadsområden?

Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt exempel på hur de arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vad kan fastighetsägare och boende bidra med för att förebygga brott i våra bostadsområden? Hur kan fastighetsägare arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande och hur kan boende inkluderas i den processen? Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt exempel på hur de arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

 • Datum: 18 november 2020

Medverkande:

 • Åsa Schelin, expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 • Sophia Lövgren, strateg, Hyresgästföreningen
 • Helene Blomberg, chef boendeutveckling, Förvaltnings AB Framtiden
 • Peter Johansson, kommunpolis Norrköping, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Hur kan vi förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln?

Olika aktörers syn på frågan samt praktiska exempel på hur ett samarbete kan se ut.

Hur kan vi förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln? Hur ser samarbetet ut idag? Vad fungerar bra och vilka fortsatta utmaningar finns? Hur kan dagligvaruhandeln på ett bättre sätt bli en naturlig part i det lokala brottsförebyggande arbetet? Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt presenteras praktiska exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut.

 • Datum: 22 maj 2020

Medverkande:

 • Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk handel
 • Stefan Ström, Kommunpolis, lokalpolisområde Luleå/Boden, Polismyndigheten
 • Andreas Fogelqvist, Näringslivsstrateg, Huddinge Kommun
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Unga som begår brott mot andra unga

Om ungas brott mot andra unga, dess konsekvenser och tänkbara åtgärder.

Hur ser brottsligheten ut? Vad innebär det att som ung person bli utsatt för exempelvis rån eller misshandel av jämnåriga? Vi belyser möjliga lokala åtgärder, såväl situationella som sociala, i brottsförebyggande syfte.

 • Datum: 20 maj 2020

Medverkande:

 • Linn Wiklander Josefson – ungdomsbehandlare, Stödcentrum Unga brottsutsatta
 • Jan Landström – säkerhetssamordnare, Nacka kommun
 • Jenny Jakobsson – utredare, Socialstyrelsen
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Räknas allt våld?

Hur våld i nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande arbete

Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras!

För att belysa hur våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och brottsförebyggande arbete kan komplettera och förstärka varandra har Brå samlat till ett frukostmöte på Brå som också webbsänds. Då kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att berätta om sina erfarenheter av att utveckla våldsförebyggande arbete i några av Sveriges minsta kommuner. Dessutom kommer Polisregion Mitt att presentera en analysmodell för hur våld i hus och hem kan kartläggas och därmed bli en del av kommunens och polisens systematiska brottsförebyggande arbete.

Handböcker

Utgångspunkt för diskussionerna är dels Brås handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, dels handboken Inget att vänta på, som sedan flera år utgör ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en reviderad upplaga av Inget att vänta på. Revideringsarbetet har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

 • Datum: 26 november 2019

Deltagare i panelen:

 • Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Malin Wiktoreng, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Anders Östlund, analytiker, Polismyndigheten Region Mitt

Moderator för paneldiskussionen: Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Ungdomars brott och utsatthet på nätet

Ett webbinarium om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta.

Ett webbinarium om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

Skolinspektionen, Statens medieråd och Polisen deltog i detta samtal. Karin Svanberg (enhetschef) berättade vad Brå vet om detta fenomen och hon utgår ifrån flera rapporter och undersökningar som Brå tagit fram. Syftet med frukostmötet var att sprida kunskap om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

 • Datum: 24 september 2019

Medverkande:

 • Ida Lithell - Projektledare No Hate Speech Movement, Statens medieråd
 • Karin Ström Nordlund - Jurist Barn och elevombudet, Skolinspektionen
 • Jenny Göransson - Verksamhetsutvecklare, utvecklingscentrum Mitt, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror.

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

 • Datum: 7 maj 2019

Medverkande:

 • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
 • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)
 • Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje)

Trafikbrott – det lokala problemet alla pratar om

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige.

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige. I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige uppger kommunpoliser och kommunala samordnare att trafikproblem är ett av de vanligaste förekommande brottsproblemen i deras kommun eller lokalpolisområde. Även annan brottslighet kan gynnas av situationer där trafiken inte är planerad ur ett brottsförebyggande perspektiv. Så hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken. Vid det här webbinariet kommer vi att fokusera på hur vi kan förebygga buskörning.

 • Datum: 6 november 2018

Medverkande:

 • Katarina Bokström, projektansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 • Thomas Bergqvist, kommunpolis Eskilstuna, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Trygga och säkra skolor

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet?

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet? Hur får vi det situationella och sociala brottsförebyggande perspektivet att gå hand i hand när det gäller att planera och skapa en trygg skolmiljö? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under detta webbinarium. Vi får även ta del av såväl lokala som nationella exempel och perspektiv på frågan.

 • Datum: 18 september 2018

Medverkande:

 • Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket
 • Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan
 • Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Trygga stationsmiljöer

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande.

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar?

 • Datum: 15 maj 2018

Medverkande:

 • Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
 • Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
 • Ulf Lundgren, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå