Cykelstöld

Omkring sex procent av hushållen uppger att de utsatts för cykelstöld år 2015. År 2016 anmäldes 65 300 cykelstölder, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Andelen hushåll utsatta för cykelstöld år 2006–2015. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 6,3 procent av hushållen att de utsatts för cykelstöld 2015, vilket motsvarar cirka 270 000 hushåll i Sverige. Det är i princip samma nivå som år 2014, då 6,1 procent av hushållen blev utsatta. Mellan 2006 och 2011 låg andelen utsatta hushåll relativt stabilt. År 2012 sjönk andelen något och har sedan dess, den senaste mätningen inkluderad, legat relativt stabilt på en något lägre nivå.

Olika gruppers utsatthet för cykelstöld

Personer som bor i flerfamiljshus är i större utsträckning utsatta för cykelstöld (7,8 %) jämfört med dem som bor i småhus (4,6 %). Hushåll med barn utsätts i störst utsträckning för cykelstölder. Det gäller både hushåll som består av ensamstående med barn och hushåll som består av sammanboende med barn, där 9,0 respektive 10,4 procent utsatts. Detta kan jämföras med grupperna sammanboende utan barn och ensamstående utan barn, där andelen utsatta är 4,6 respektive 5,9 procent. Resultatet kan sannolikt till viss del förklaras av att hushåll med barn generellt äger fler cyklar per hushåll, vilket torde öka risken för cykelstöld. Utsattheten för cykelstöld är högst i storstadsregionerna (6,4 %) och i andra större städer (7,8 %) och lägst i mindre städer eller på landsbygden (4,2 %).

Omständigheter kring cykelstöld

De hushåll som utsatts för cykelstöld uppger i majoriteten av fallen (57 %) att cykeln blev stulen på en allmän plats. I andra fall har cykeln blivit stulen ur en källare eller ett förråd (14 %) eller från någon annan privat plats (28 %).

Anmälda cykelstölder

Antal anmälda cykelstölder 2007–2016. Källa: Anmälda brott

År 2016 anmäldes 65 300 cykelstölder, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Mellan 2007 och 2009 låg antalet anmälda cykelstölder på en jämn nivå. Sedan 2010 har antalet anmälda cykelstölder varierat, och 2016 låg de på en något lägre nivå än för tio år sedan (−3 %).

Uppklarade cykelstölder

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2016 handlades¹ 65 500 cykelstölder. En utredning inleddes i 5,5 procent (3 500) av de handlagda brotten, medan merparten, 61 900, direktavskrevs.

Omkring 300 cykelstölder personuppklarades, vilket ger en personuppklaringsprocent² på strax över 0 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Antal personer misstänkta för cykelstöld, 2007-2016. Källa: Misstänkta personer

År 2016 var 950 personer misstänkta för cykelstöld, en minskning med närmare 17 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har minskat mer än en tiondel sedan 2007.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga personer

Enligt Skolundersökningen om brott 2015 uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel minst en gång under de senaste tolv månaderna; drygt 16 procent av killarna och nästan 14 procent av tjejerna uppger detta. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 65 300 cykelstölder polisanmäldes (2016)
  • 950 misstänkta (2016)
  • 6,3 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2015 (NTU 2016)
  • 0 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-16