Mord och dråp

Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång brukar tillsammans benämnas dödligt våld. År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en minskning med 6 fall, jämfört med 2015. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2007–2016. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken). Källa: Konstaterade fall av dödligt våld

Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2007–2016. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken). Könsfördelning redovisas för de konstaterade fallen av dödligt våld sedan 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Det är de siffrorna som redovisas på den här sidan.

År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en minskning med 6 fall, jämfört med 2015. Antalet offer i ärenden som innehöll flera fall av dödligt våld mer än fördubblades under året, från 10 till 22 offer, jämfört med året innan. Ökningen av sådana fall utgjorde omkring hälften av den totala uppgången 2015.

I det längre perspektivet visar studierna på en nedåtgående trend av våld med dödligt utgång. Det dödliga våldet uppgick till i genomsnitt 100 fall om dödligt våld per år under 90-talet, en nivå som minskade till 91 fall per år under 00-talet. Även statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar en liknande trend. För mer information om utvecklingen av det dödliga våldet i ett längre perspektiv, se rapporten Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014 .

Dödligt våld mot kvinnor och män

I den officiella statistiken över anmälda brott indelas mord och dråp från och med 2011 efter offrets kön. Av de konstaterade fallen av dödligt våld i Sverige 2016 var offret en kvinna i 29 fall (27 %) och en man i 77 fall (73 %). Jämfört med året innan, då offret var en kvinna i 29 fall (26 %) och en man i 83 fall (74 %), har andelen kvinnor ökat och andelen män minskat, med respektive 1 procentenhet. Sedan 2011 har andelen kvinnor som offer för dödligt våld minskat något (- 4 procentenheter), i förhållande till andelen män. Under perioden varierade antalet kvinnliga offer för dödligt våld mellan 21 och 29 kvinnor, medan antalet män som offer låg mellan 46 och 83 män.

Användning av skjutvapen

Skjutvapen användes i 28 procent (30 fall) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016, vilket är 1 procentenhet färre än året innan. I de fall där skjutvapen använts 2016 var offret en man i de flesta fallen (93 procent, eller 28 fall) och i 7 procent (eller 2 fall) var offret en kvinna. De senaste fem åren (2012-2016) har andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts legat på omkring 29 procent. Under 1990- och 2000-talen användes skjutvapen i omkring 20 procent av fallen.

Regional fördelning

Av de 106 konstaterade fallen av dödligt våld 2016 härrör 73 fall från någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Det motsvarar 69 procent av samtliga fall under året. Befolkningen i dessa tre regioner utgjorde tillsammans 62 procent av Sveriges befolkning 2016. Det betyder att storstadsregionerna var något överrepresenterade jämfört med deras andel av befolkningen. Nivåerna har legat mellan 68 procent och 72 procent under hela den redovisade perioden 2010–2016. Antalet fall av dödligt våld ökade 2016 jämfört med året innan i regionerna Mitt (+8 fall) och Bergslagen (+1 fall). Mest ökade dock antalet fall i region Syd (+12 fall), från 18 till 30 fall. Samtidigt minskade antalet fall i regionerna Nord (–8 fall), Stockholm (–1 fall), Öst (–1 fall). Den största minskningen ses i region Väst (–17 fall), från 34 till 17 fall.

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2016 anmäldes och registrerades 341 händelser med brottskoden för mord, dråp eller barnadråp – efter en granskning av dessa visade sig alla utom 106 fall avse annat än dödligt våld.

Lagförda för dödligt våld

Lagföringsbeslut med mord eller dråp som huvudbrott, år 2007-2016.
Källa: Personer lagförda för brott 

År 2016 avsåg 168 domslut mord eller dråp (inkluderar försök, förberedelse och stämpling till brott) som huvudbrott. Det innebär en ökning med 12 beslut eller, 8 procent jämfört med 2015 då 156 domslut avsåg mord eller dråp. Jämfört med 2007 har antalet ökat med 15 beslut, eller 10 procent. Under perioden 2007–2016 har domsluten gällande mord eller dråp varierat mellan 130 och 168 beslut. Den ökning som kan noteras de senaste två åren redovisas också i andra av Brå genomförda granskningar av dödligt våld.

Fakta

  • 106 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2016. Det är en minskning med 6 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 73 procent av fallen en man och i 27 procent av fallen en kvinna (2015).
  • I 28 procent av fallen 2016 användes skjutvapen (2015 var siffran 29%).
  • 69 procent av fallen anmäldes i de tre storstadsregionerna (2016).

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-16