Narkotikabrott

Under 2016 anmäldes omkring 90 900 brott mot narkotikastrafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 27 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott 2007–2016. Källa: Anmälda brott

År 2016 anmäldes 90 900 brott mot narkotikastrafflagen, vilket var en minskning med 3 procent från året innan. Den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 27 procent. Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 89 200 narkotikabrott (narkotikastrafflagen, 1–3 §), vilket innebär en minskning med 6 440 brott (−7 %) jämfört med 2015. En utredning bedrevs för 98 procent (87 600 brott) av de handlagda brotten, medan 2 procent (1 570 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 2 procentenheter vardera.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 9 procent (7 780 brott), vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2015. Nästan samtliga narkotikabrott (7 770 brott) förundersökningsbegränsades efter att en utredning bedrivits.

Totalt personuppklarades 47 700 narkotikabrott 2016. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 60 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten ökat med 2 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott ger en personuppklaringsprocent² på 53 procent 2016, vilket är oförändrat jämfört med 2015. Jämfört med nivån 2007 har personuppklaringsprocenten för narkotikabrott minskat med 5 procentenheter. Om jämförelsen görs enligt den tidigare definitionen för personuppklaringsprocenten uppgår minskningen dock till 6 procentenheter, vilket är en mer korrekt jämförelse.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen 2007–2016. Källa: Misstänkta personer

I likhet med trafikbrotten påverkas antalet misstänkta för narkotikabrott påtagligt av graden av insatser från polisen, tullen och andra rättsvårdande myndigheter. År 2016 misstänktes 493 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotikastrafflagen. Det är en minskning med 9 personer eller 2 procent jämfört med 2015. Tidigare har antalet per 100 000 invånare ökat från 2007 fram till 2012, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå. Jämfört med 2007 är nivån 28 procent högre. Antalet misstänkta kvinnor och antalet män per 100 000 invånare har minskat sedan 2015 (−5 % respektive −2 %), men ökat jämfört med 2007 (+14 % respektive 31 %). 

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, 2007–2016. Källa: Personer lagförda för brott

År 2016 fattades 20 500 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2015 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen minskat med 867 beslut eller 4 procent. Minskningarna rör antalet narkotikabrott av normalgraden (1 §) och ringa narkotikabrott (2 §), som sammantaget minskade med 942 beslut eller 4 procent. Antalet lagföringsbeslut avseende grova narkotikabrott (3 §) som huvudbrott ökade däremot med 71 beslut eller 33 procent, jämfört med året innan. Jämfört med 2007 har antalet lagföringsbeslut avseende narkotikabrott ökat med 35 procent, eller 5 330 beslut. Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spaningsbrott, och utvecklingen av antalet lagföringsbeslut kan för denna brottstyp till stor del förklaras av förändringar i framför allt polisens resurser och prioriteringar.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Fakta

  • 90 900 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2016)
  • 40 300 misstänktes för narkotikabrott (2016)
  • 86 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2016)
  • 53 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2016)
  • 1,4 procent av lagföringarna gällde grovt narkotikabrott (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-16