Ekonomiskt stöd

Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning. Detta kan med fördel vara en person från universitet eller högskola. Ta reda på hur ert brottsförebyggande arbete fungerar och bidra samtidigt till att utveckla kunskapen om brottsförebyggande arbete i Sverige.

Ansöknings­perioden för 2020 är nu öppen!

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden är öppen den 26 feb-15 sep 2020

Vem kan söka?

Alla organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete

Vilka behov av utvärderingar ser Brå på det brottsförebyggande området år 2020?

Brå prioriterar i år utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete som berör:

 • Barn och unga som förövare, offer och deltagande i det brottsförebyggande arbetet
 • Våld
 • Brottslighet på internet
 • Brottsförebyggande åtgärder i stadsplanering
 • Avhopparprogram
 • Narkotikarelaterad brottslighet
 • Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv

Exempel på ämnesområden för beviljade stöd 2019

 • Brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken
 • Våld i nära relation
 • Drogscener och arbete med ungdomar
 • Social kontroll i boendemiljöer och det offentliga rummet

Här kan du läsa om tidigare projekt som Brå har gett stöd till. Observera att tidigare projekt kan ha beviljats stöd enligt andra riktlinjer än de som gäller i år.

Efter genomfört arbete sänder varje projekt en slutrapport till Brå. I dag ligger över hundra sådana slutrapporter på webbplatsen och är därigenom enkla att ladda ner och ta del av för den intresserade.

3 exempel på utvärderingar som finansierats av Brå

I denna rapport följer vi utvecklingen i Seved/Södra Sofielund efter att kameraövervakning satts in. Utvärderingen fokuserar på dess effekter på anmälda brott samt hur kameraövervakningen används och upplevs av poliser i operativt arbete. Även tryggheten bland boende och näringsidkare berörs. Resultatet visar att kameraövervakningen har haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen.

I mars 2018 påbörjade Järfälla kommun och lokalpolisområde Järfälla en försöksverksamhet med ett så kallat LOV3-förordnande kring stationsområdet i kommundelen Jakobsberg, där det finns problem med narkotikaförsäljning samt oro kopplat till krog/nattliv. Utvärderingen visar att den organisatoriska styrningen mot målbilden om att minska brottsligheten och öka tryggheten försvårades av en bristande kontinuitet i bemanningen av ordningsvakter. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att utveckla strategiska relationer mellan berörda parter. Trots detta ger rapporten kunskaper om ordningsvakters funktion och implementering av LOV3-förordnande.

Urban utveckling & samhällsplanering AB har utvärderat den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum i Stockholm. Utvärderingen visar att förortscentrum som är av inkluderande karaktär tar mer hänsyn till trygghetsfrämjande egenskaper än brottspreventiva, och att centrum av exkluderande karaktär tar mer hänsyn till brottsprevention än trygghet. Vidare visar studien att inkludering och exkludering inte bara påverkas av huruvida centrumet är beläget inomhus eller utomhus utan att många andra faktorer också har betydelse för hur miljön upplevs.