Publikationer

  1. I den här kortanalysen studeras kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet kvällstid. Vidare undersöks i vilken mån individsammansättningen kan bidra till att förklara variationen i otrygghet på kommunnivå. Kortanalysen bygger på data från den Nationella trygghetsundersökningen för åren 2017-2020.

  2. Anmälda brott första halvåret 2021 | 2021 | Preliminär statistik för första halvåret 2021

   Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2021. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

  3. Klassificering av brott | 2021 | Anvisningar och regler. Version 9.2

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  4. During the past ten years, a court verdict was reached in just four cases involving terrorist financing. This report, however, is mainly concerned with the measures taken by the authorities in order to counter the suspected financing of terrorism.

  5. Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

  6. Nationella trygghetsundersökningen - resultat på kommunal nivå | 2/2021 | En sammanställning av centrala resultat från NTU 2019-2020

   I denna kortanalys redovisas självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2019–2020 (sammanslaget). Resultaten redovisas på kommun­nivå, samt på stadsdels­nivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

  7. Det totala antalet anmälda brott under våren (mars–maj) 2021 var 6 procent lägre än våren 2019, det vill säga våren närmast före pandemin. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna. De brottstyper som främst utmärker sig med en lägre nivå än våren 2019 är misshandel av obekant, personrån, fickstölder och rattfylleribrott, vilket troligtvis är konsekvenser av pandemins tredje våg med de kvarstående nationella restriktionerna. Ser man till hela pandemiperioden hittills jämfört med motsvarande säsonger närmast före pandemin, har inverkan totalt sett varit störst under vintern 2020/2021, då antalet bekräftade fall av covid-19 i den andra vågen nådde sin högsta nivå, samt under den tredje vågen, våren 2021. Även under den första vågen, våren 2020 var inverkan relativt stor, men mindre vid inledningen av den andra vågen, hösten 2020, och minst under sommaren 2020.

  8. During the course of 2020, a range of new national initiatives were introduced, with both the primary and indirect aims of strengthening crime prevention. This report provides a picture of crime prevention in Sweden and the needs for 2021.

  9. Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder | 2021:8 | En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder

   I denna rapport studeras trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten omfattar även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper.

  10. Gun homicide in Sweden and other European countries | 2021 | English summary of report 2021:8

   Viewed from a long-term perspective, it is well-established that, at least in Western Europe, homicide levels increased during the period 1960-1990 and have since declined. In Sweden, however, this downward trend has stalled, and since 2013 levels of homicide have once again been on the rise. This study compares recent trends in Sweden with homicide levels and trends in 22 other European countries with a focus on the period since the year 2000.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.