Bilbrott

Det är 1,0 procent av hushållen som har bil som uppger att de utsatts för bilstöld under 2018. Under 2018 anmäldes omkring 11 300 biltillgrepp (bilstöld). Under de senaste tio åren har bilstölderna minskat med 53 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Självrapporterad utsatthet för bilstöld¹ 2006–2018². Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹.) Bilstöld bland hushåll som hade någon bil under respektive år.

².) Resultaten för utsattheten 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Nationella trygghetsundersökningen visar att 1,0 procent av alla hushåll som hade någon bil rapporterar att de utsattes för bilstöld under 2018, vilket skulle motsvara cirka 38 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är i princip på samma nivå som 2017, då andelen var 0,9 procent. Andelen utsatta för bilstöld minskade kraftigt under perioden 2006–2014, men 2015 ökade andelen något och har sedan dess legat relativt stabilt på den nivån, som ökningen till trots ändå är avsevärt lägre än när mätningarna inleddes.

Vad gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon utsattes 4,7 procent av hushållen i riket under 2018, vilket skulle motsvara cirka 216 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är en liten ökning från 2017, då 4,5 procent av hushållen utsattes. Under 2006–2010 minskade andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon kraftigt och har därefter varierat kring en relativt stabil nivå .

Hushåll som består av ensamstående med barn uppger i större utsträckning att de under 2018 utsattes för bilstöld (1,8 %) än hushåll som består av ensamstående utan barn (1,1 %) eller hushåll som består av sammanboende med eller utan barn (0,7 respektive 0,8 %). Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,4 respektive 0,5 %). Sett till boendeort utsattes hushåll i storstadsregioner för bilstöld i större utsträckning (1,3 %) än hushåll i andra större städer respektive i mindre städer eller på landsbygden (0,9 respektive 0,7 %).

När det gäller stöld ur eller från fordon var det under 2018 vanligare att utsättas bland hushåll som består av ensamstående och sammanboende med barn (7,3 respektive 5,1 %) än bland hushåll som består av ensamstående och sammanboende utan barn (4,4 respektive 4,6 %). När det gäller bostadstyp var utsatthet för stöld ur eller från fordon vanligare bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (4,9 respektive 4,5 %). Hushåll i storstadsregioner utsattes i något större utsträckning (5,3 %) än hushåll i andra större städer respektive i mindre städer eller på landsbygden (4,6 respektive 4,0 %).

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon samt biltillgrepp (bilstölder) under åren 2009–2018. Källa: Anmälda brott

År 2018 anmäldes totalt 57 500 bilbrott, fördelat på brottstyperna biltillgrepp (11 300 brott) samt stöld ur och från motorfordon (46 200 brott). Jämfört med 2017 minskade de anmälda biltillgreppen med 7 procent, medan stölderna ur och från motorfordon minskade med 11 procent. Jämfört med 2009 har bägge brottstyperna minskat kontinuerligt – biltillgreppen med 53 procent och stölderna ur och från motorfordon med 37 procent.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon, under åren 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2016 handlades¹ 12 200 biltillgrepp, vilket är en minskning med 1 170 brott (−9 %) jämfört med 2015. För 33 procent (4 080 brott) av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 67 procent (8 110 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda biltillgrepp minskat och andelen direktavskrivna biltillgrepp ökat med 1 procentenhet vardera. Av de handlagda biltillgreppen förundersökningsbegränsades 2 procent (298 brott), varav nästan samtliga (279 brott) efter att utredning inletts. Andelen förundersökningsbegränsade biltillgrepp är på samma nivå som 2015.

Av de handlagda biltillgreppen detta år personuppklarades 552 brott. Relaterat till de utredda biltillgreppen så ger det en lagföringsprocent² på 15 procent 2016, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med både 2015 och 2014. Personuppklaringsprocenten, de personuppklarade brotten relaterat till samtliga handlagda biltillgrepp, uppgick 2016 till 5 procent. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 1 procentenhet och jämfört med 2007 har den minskat med 2 procentenheter.

För 14 procent (1 690 brott) av de handlagda biltillgreppen 2016 fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket är samma nivå som 2015. Andelen personuppklarade biltillgrepp av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 33 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än 2015.

Under 2016 handlades¹ 51 200 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon, vilket är en minskning med 3 140 brott (−6 %) jämfört med 2015. Av dessa bedrevs en utredning för 12 procent (6 010 brott) och 88 procent (45 200 brott) direktavskrevs. Fördelningen av utredda och direktavskrivna brott var densamma 2015.

År 2016 förundersökningsbegränsades 1 procent (300 brott) av stölderna ur och från motordrivet fordon, samtliga efter att en utredning inletts. Andelen är densamma jämfört med 2015.

Av de handlagda brotten gällande stöld ur och från motordrivet fordon personuppklarades 707 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 12 procent 2016. Jämfört med 2015 har lagföringsprocenten minskat med 1 procentenhet, jämfört med 2014 är den oförändrad.

Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott i relation till samtliga handlagda brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon, uppgick detta år till 1 procent, vilket är samma nivå som både 2015 och nivån 2007.

För 3 procent av brotten (1 570 brott) gällande stöld ur och från motordrivet fordon fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är samma nivå som 2015. Andelen personuppklarade brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 45 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för bilbrott

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder) samt stöld ur eller från motordrivet fordon, åren 2009-2018. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänktes för biltillgrepp 2018 var totalt 1089 personer, eller 22 personer per 100 000 invånare. Det är en minskning jämfört med 2015 med 2 personer eller 9 procent. Antalet kvinnor som misstänkts för biltillgrepp har minskat med 14 procent, medan motsvarande antal män minskat med 7 procent. En kontinuerlig minskning har skett sedan 2007 med 54 procent, vilket hör ihop med ett minskat antal anmälda brott av detta slag. Samma utveckling kan ses för både kvinnor och män. 

År 2016 misstänktes 15 personer per 100 000 invånare för stöld ur eller från motordrivet fordon. Det är 3 personer färre (−14 %) jämfört med 2015 och 18 personer färre (−54 %) jämfört med 2007. Liksom med misstänkta för biltillgrepp har en kontinuerlig minskning skett sedan 2007.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, år 2009 – 2018. Källa: Personer lagförda för brott

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp (inkl. grovt) av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 151 beslut under 2018. De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Stöld av motorfordon bland unga

Av de tillfrågade niondeklassarna i Skolundersökningen om brott 2017 uppger 3,0 procent av killarna och 1,8 procent av tjejerna att de deltagit i stöld av moped/motorcykel, bil eller stöld ur en bil vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Just stöld av motorfordon anses i forskningen vara en av de brottstyper som tydligast indikerar en lång eller intensiv brottskarriär.

Fakta

  • 46 200 stölder ur och från motordrivet fordon polisanmäldes (2018)
  • 11 300 biltillgrepp (bilstölder) polisanmäldes — varav omkring 1 200 var försök (2018)
  • 5 procent = personuppklaringsprocenten² för bilbrott (2016)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-15

Statistik om brottstyper