Bilbrott

Det är 1,0 procent av hushållen som har bil som uppger att de utsatts för bilstöld under 2018. Under 2019 anmäldes omkring 10 300 biltillgrepp (bilstöld). Under de senaste tio åren har bilstölderna minskat med 52 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Självrapporterad utsatthet för bilstöld¹ 2006–2018². Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹.) Bilstöld bland hushåll som hade någon bil under respektive år.

².) Resultaten för utsattheten 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Nationella trygghetsundersökningen visar att 1,0 procent av alla hushåll som hade någon bil rapporterar att de utsattes för bilstöld under 2018, vilket skulle motsvara cirka 38 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är i princip på samma nivå som 2017, då andelen var 0,9 procent. Andelen utsatta för bilstöld minskade kraftigt under perioden 2006–2014, men 2015 ökade andelen något och har sedan dess legat relativt stabilt på den nivån, som ökningen till trots ändå är avsevärt lägre än när mätningarna inleddes.

Vad gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon utsattes 4,7 procent av hushållen i riket under 2018, vilket skulle motsvara cirka 216 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är en liten ökning från 2017, då 4,5 procent av hushållen utsattes. Under 2006–2010 minskade andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon kraftigt och har därefter varierat kring en relativt stabil nivå .

Hushåll som består av ensamstående med barn uppger i större utsträckning att de under 2018 utsattes för bilstöld (1,8 %) än hushåll som består av ensamstående utan barn (1,1 %) eller hushåll som består av sammanboende med eller utan barn (0,7 respektive 0,8 %). Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (1,4 respektive 0,5 %). Sett till boendeort utsattes hushåll i storstadsregioner för bilstöld i större utsträckning (1,3 %) än hushåll i andra större städer respektive i mindre städer eller på landsbygden (0,9 respektive 0,7 %).

När det gäller stöld ur eller från fordon var det under 2018 vanligare att utsättas bland hushåll som består av ensamstående och sammanboende med barn (7,3 respektive 5,1 %) än bland hushåll som består av ensamstående och sammanboende utan barn (4,4 respektive 4,6 %). När det gäller bostadstyp var utsatthet för stöld ur eller från fordon vanligare bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (4,9 respektive 4,5 %). Hushåll i storstadsregioner utsattes i något större utsträckning (5,3 %) än hushåll i andra större städer respektive i mindre städer eller på landsbygden (4,6 respektive 4,0 %).

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon samt biltillgrepp (bilstölder) under åren 2010–2019. Källa: Anmälda brott

År 2019 anmäldes totalt 55 100 bilbrott, fördelat på brottstyperna biltillgrepp (10 300 brott) samt stöld ur och från motorfordon (44 800 brott). Jämfört med 2018 minskade de anmälda biltillgreppen med 9 procent, medan stölderna ur och från motorfordon minskade med 3 procent. Jämfört med 2010 har bägge brottstyperna minskat kontinuerligt – biltillgreppen med 52 procent och stölderna ur och från motorfordon med 35 procent.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon, under åren 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2019 handlades¹ 12 200 biltillgrepp, vilket är en minskning med 15 % jämfört med 2018. För 35 procent (4 300 brott) av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 49 procent (6 000 brott) direktavskrevs.

Av de handlagda biltillgreppen detta år personuppklarades 594 brott. Relaterat till de utredda biltillgreppen så ger det en lagföringsprocent² på 15 procent 2019. Personuppklarings­procenten, de personuppklarade brotten relaterat till samtliga handlagda biltillgrepp, uppgick 2019 till 6 procent.

Under 2019 handlades¹ 44 800 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon, vilket är en minskning med −12 % jämfört med 2018. Av dessa bedrevs en utredning för 11 procent (4 900 brott) och 89 procent (40 000 brott) direktavskrevs.

Av de handlagda brotten gällande stöld ur och från motordrivet fordon personuppklarades 464 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent² på 10 procent 2019.

Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen person­uppklarade brott i relation till samtliga handlagda brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon, uppgick detta år till 1 procent.

Misstänkta för bilstöld

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder), samtliga samt efter kön, åren 2010-2019. Källa: Misstänkta personer

Antalet personer som misstänktes för biltillgrepp 2019 var totalt 1900 personer. Det är i princip oförändrat jämfört med 2018. Antalet misstänkta för biltillgrepp har minskat med 33 procent sedan 2010. Av de som misstänktes för biltillgrepp 2019 var 1 669 (85 procent) män och 232 kvinnor.

År 2019 misstänktes 979 personer för stöld ur eller från motordrivet fordon. Det är 58 procent färre jämfört med 2010. Av de som misstänktes för för stöld ur eller från motordrivet fordon 2019 var 864 män (88 %) män och 115 kvinnor.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, år 2009 – 2018. Källa: Personer lagförda för brott

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp (inkl. grovt) av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 151 beslut under 2018. De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Stöld av motorfordon bland unga

Av de tillfrågade niondeklassarna i Skolundersökningen om brott 2017 uppger 3,0 procent av killarna och 1,8 procent av tjejerna att de deltagit i stöld av moped/motorcykel, bil eller stöld ur en bil vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Just stöld av motorfordon anses i forskningen vara en av de brottstyper som tydligast indikerar en lång eller intensiv brottskarriär.

Fakta

  • 44 800 stölder ur och från motordrivet fordon polisanmäldes (2019)
  • 10 300 biltillgrepp (bilstölder) polisanmäldes — varav omkring 1 300 var försök (2019)
  • 5 procent = personuppklaringsprocenten² för bilbrott (2016)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Statistik om brottstyper