Cykelstöld

Det är 11,1 procent av hushållen som uppger att de utsatts för cykelstöld under 2018. År 2019 anmäldes omkring 69 900 cykelstölder, vilket är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendoms­brotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Självrapporterad utsatthet för cykelstöld 2006–2018¹. Andel utsatta hushåll i riket. Källa: NTU

¹.) Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Resultatet från Nationella trygghets­undersökningen visar att 11,1 procent av de hushåll som ägde någon cykel förra året rapporterar att de utsattes för cykelstöld, vilket skulle motsvara cirka 452 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är en ökning från 2017 då andelen var 10,3 procent. Andelen har legat på en relativt stabil nivå under hela mätperioden.

Hushåll med barn utsattes under 2018 för cykelstöld i störst utsträckning. Det gäller framför allt hushåll som består av ensamstående med barn (18,4 %) men även hushåll som består av sammanboende med barn (13,5 %). Det kan jämföras med grupperna ensamstående och sammanboende utan barn, där andelen var 11,5 respektive 8,3 procent. Resultatet kan sannolikt till viss del förklaras av att hushåll med barn generellt äger fler cyklar per hushåll, vilket torde öka risken för cykelstöld.

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (14,3 respektive 7,9 %).

Utsatthet för cykelstöld var vanligare bland hushåll i storstadsregioner och i andra större städer (12,8 respektive 12,2 %) än i mindre städer eller på landsbygden (7,3 %).

Anmälda cykelstölder

Antal anmälda cykelstölder 2010–2019. Källa: Anmälda brott

År 2019 anmäldes 69 900 cykelstölder, vilket är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda brott varierat något; men jämfört med 2009 har antalet anmälda brott ökat med närmare 16 procent.

Uppklarade cykelstölder

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld, 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2019 handlades¹ 69 900 cykelstölder. En utredning inleddes i  4 150 av de handlagda brotten, medan merparten direktavskrevs.

Under året personuppklarades 250 cykelstölder, vilket ger en personuppklaringsprocent² på strax över 0 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Antal personer misstänkta för cykelstöld, 2010-2019. Källa: Misstänkta personer

År 2019 var cirka 1 000 personer misstänkta för cykelstöld, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har minskat med 3 procent sedan 2010.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. I undersökningen uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel minst en gång under de senaste tolv månaderna; nästan 17 procent av killarna och drygt 12 procent av tjejerna uppger detta, vilket är på samma nivå som 2015. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

Av de tillfrågade i undersökningen från 2017 uppger 10,3 procent av killarna och 3,3 procent av tjejerna i årskurs nio att de stulit en cykel vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

Fakta

  • 69 900 cykelstölder polisanmäldes (2019)
  • 1 022 misstänkta (2019)
  • 11,1 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2018 (NTU 2019)
  • 0 procent = personuppklaringsprocenten (2018)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-27

Statistik om brottstyper