Cykelstöld

6,9 procent av hushållen uppger att de utsatts för cykelstöld år 2016. År 2017 anmäldes omkring 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten.

Andel som utsatts för cykelstöld

Andelen hushåll utsatta för cykelstöld år 2006–2016. Källa: NTU

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 6,9 procent av samtliga hushåll att de utsattes för cykelstöld under 2016, vilket motsvarar cirka 295 000 hushåll i Sverige. Det är en ökning jämfört med förra året, då andelen utsatta hushåll var 6,3 procent. Mellan 2006 och 2011 låg andelen utsatta hushåll relativt stabilt. År 2012 sjönk andelen något och låg relativt stabilt fram till ökningen 2016. Det återstår att se om ökningen i den senaste mätningen utgör början på ett trendbrott.

Olika gruppers utsatthet för cykelstöld

I reguljära NTU framgår att personer som bor i flerfamiljshus i större utsträckning är utsatta för cykelstöld (8,4 %) jämfört med dem som bor i småhus (5,1 %). Hushåll med barn utsätts i störst utsträckning. Det gäller både hushåll som består av ensamstående med barn (11,2 %) och hushåll som består av sammanboende med barn (8,6 %). Detta kan jämföras med grupperna sammanboende utan barn och ensamstående utan barn, där
andelen utsatta är 5,4 respektive 6,7 procent. Resultatet kan sannolikt till viss del förklaras av att hushåll med barn generellt äger fler cyklar per hushåll, vilket torde öka risken för cykelstöld. Utsattheten för cykelstöld är enligt reguljära NTU högst i storstadsregionerna (8,1 %) och i andra större städer (7,1 %) och lägst i mindre
städer eller på landsbygden (4,7 %).

Anmälda cykelstölder

Antal anmälda cykelstölder 2008–2017. Källa: Anmälda brott

År 2017 anmäldes 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda brott varierat; jämfört med 2008 har antalet anmälda brott dock minskat med 2 procent.

Uppklarade cykelstölder

Personuppklaringsprocenten² för cykelstöld, 2007–2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

År 2016 handlades¹ 65 500 cykelstölder. En utredning inleddes i 5,5 procent (3 500) av de handlagda brotten, medan merparten, 61 900, direktavskrevs.

Omkring 300 cykelstölder personuppklarades, vilket ger en personuppklaringsprocent² på strax över 0 procent.

Misstänkta för cykelstöld

Antal personer misstänkta för cykelstöld, 2007-2016. Källa: Misstänkta personer

År 2016 var 950 personer misstänkta för cykelstöld, en minskning med närmare 17 procent jämfört med föregående år. Antalet misstänkta har minskat mer än en tiondel sedan 2007.

Lagförda

Eftersom cykelstöld inte är en specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som lagförts för cykelstöld.

Cykelstölder bland unga personer

Enligt Skolundersökningen om brott 2015 uppger en något större andel killar än tjejer att de blivit bestulna på en cykel minst en gång under de senaste tolv månaderna; drygt 16 procent av killarna och nästan 14 procent av tjejerna uppger detta. Majoriteten av dem som uppger att de blivit utsatta uppger att det hänt endast en gång under de senaste tolv månaderna, medan en mindre andel uppger att det skett vid minst två tillfällen.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 65 200 cykelstölder polisanmäldes (2017)
  • 950 misstänkta (2016)
  • 6,3 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2015 (NTU 2016)
  • 0 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22