Mord och dråp

År 2018 konstaterades 108 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en minskning med 5 fall, jämfört med 2017. Det visar statistiken över konstaterade fall över dödligt våld, där man har granskat samtliga polisanmälningar under året.

Konstaterade fall av dödligt våld

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2002–2019, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld. Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

I Brås granskning konstaterades 108 fall av dödligt våld 2018, vilket utgjorde närmare en fjärdedel (24 %) av samtliga händelser som anmäldes som mord, dråp eller barnadråp under året. Antalet konstaterade fall av dödligt våld har minskat med 5 fall jämfört med 2017, då antalet uppgick till 113 fall. Nivån för 2017 var den högsta under perioden 2002–2018.

År 2018 kunde 13 fall av dödligt våld knytas till 5 händelser med flera dödsoffer. Det kan jämföras med 2017 då 16 fall av dödligt våld kunde knytas till 6 händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där fem personer föll offer för dödligt våld. Sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken, har nivån på antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Åren 2007–2014 utmärktes utvecklingen av antalet fall av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste fyra åren (2015–2018) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående utvecklingen brutits.

Kön och ålder

Av samtliga 108 fall av dödligt våld 2018 var offret en flicka/kvinna i 33 fall och en pojke/man i 75 fall. Jämfört med året innan har antalet fall med kvinnliga offer ökat med 6 fall, från 27 till 33 fall, vilket är den högsta nivån sedan 2011 då statistik över offrens kön började föras. Antalet manliga offer minskade med 11 fall, från 86 fall 2017 till 75 fall 2018. Både antalet män och antalet kvinnor som fallit offer för dödligt våld har ökat sedan 2011.

Ökningen har dock varit större för männen, vilket innebär att andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskade kontinuerligt fram till 2017 (från 31 till 24 procent), medan andelen manliga offer ökat (från 68 och 76 procent) under samma period. Resultatet för 2018 innebär att fördelningen mellan kvinnliga respektive manliga offer återigen är densamma som 2011, det vill säga 31 respektive 69 procent av samtliga fall av dödligt våld.

Merparten av det dödliga våldet, 101 fall (94 %), avsåg vuxna 18 år eller äldre. Resterande 7 fall (6 %) gällde barn under 18 år. Av de vuxna offren var 29 fall (29 %) kvinnliga offer och 72 fall (71 %) manliga offer. Av de 7 fall av dödligt våld där offren var barn under 18 år, var 4 flickor och 3 pojkar.

Närstående i parrelation

Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. Det utgör närmare en fjärdedel (24 %) av samtliga fall av dödligt våld under året. Jämfört med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt (+14 procentheter).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarar 67 procent av samtliga fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall 2018, vilket utgjorde 5 procent av samtliga fall av dödligt våld med manliga offer.

Användning av skjutvapen

Sedan 2011 indelas de konstaterade fallen av dödligt våld efter om brotten begåtts med eller utan användning av skjutvapen. År 2018 användes skjutvapen i 43 fall, vilket är 3 fall fler än föregående år. Resterande 65 fall begicks utan skjutvapen, vilket är 8 fall färre än 2017. Antalet konstaterade fall där skjutvapen har använts har ökat stadigt sedan 2011 från 17 fall 2011, till 43 fall 2018. Skjutvapen användes i 40 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, vilket är 5 procentenheter högre än året innan, då andelen uppgick till 35 procent. Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har i det närmaste fördubblats (från 21 till 40 procent) sedan 2011.

I 98 procent (42 fall) av fallen där skjutvapen använts 2018 var offret en man och i 2 procent av fallen (1 fall) en kvinna. Sedan 2011 har antalet kvinnliga offer vid användning av skjutvapen varit få, och andelen har varierat mellan 2 och 19 procent årligen.

Användningen av skjutvapen vid dödligt våld är koncentrerad till de tre storstadsregionerna. Under 2018 anmäldes 77 procent (33 fall) av samtliga fall av dödligt våld med skjutvapen i någon av de tre storstadsregionerna. I region Syd konstaterades 13 fall, vilket var 3 fall fler än 2017. I region Stockholm anmäldes 11 fall med skjutvapen 2018 (–8 fall) och i region Väst 9 fall 2018 (+4 fall). Andelen konstaterade fall med skjutvapen i storstadsregionerna har varierat mellan 72 och 94 procent under perioden 2011–2018

Regional fördelning

Av de 108 konstaterade fallen av dödligt våld 2018 härrör 76 fall från regionerna Stockholm, Väst och Syd (nedan benämnda storstadsregioner). Det motsvarar 70 procent av samtliga fall under året, medan befolkningen i dessa tre regioner tillsammans utgjorde 63 procent av Sveriges befolkning 2018. Andelarna i storstadsregionerna har legat mellan 68 procent och 75 procent under hela den redovisade perioden 2010–2018.

Könsfördelningen av offren för dödligt våld 2018 var nästan densamma i storstadsregionerna (30 % kvinnor och 70 % män) som i övriga regioner (31 % kvinnor och 69 % män). Tidigare år har könsfördelningen sett annorlunda ut i storstadsregionerna jämfört med de övriga regionerna. Under 2015–2017 låg andelen kvinnliga offer i storstadsregionerna på 16–23 procent, vilket kan jämföras med 36– 48 procent i övriga regioner under samma period.

Anmälningsstatistiken visar även fall som inte har konstaterats som mord

Siffrorna för dödligt våld i statistiken över anmälda brott visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp. Därför granskar Brå varje år samtliga polisanmälningar för att få en mer tillförlitlig statistik. Under 2018 anmäldes och registrerades 450 händelser som mord, dråp eller barnadråp – efter en granskning av dessa visade sig alla utom 108 fall avse annat än dödligt våld.

Dödligt våld 1990-2017

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå².

² Det ökande glappet de senaste åren kan bero på att Socialstyrelsens uppgifter endast omfattar personer som är folkbokförda i Sverige. Den lägre nivån i början av Brås tidsserie hänger samman med att datainsamlingen för åren 1990–1996 inte omfattade brottskoderna för barnadråp och vållande till annans död i samband med misshandel.

Figuren ovan visar antalet fall av dödligt våld per 100 000 i befolkningen sedan 1990 utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik respektive Brås forskningsstudier av dödligt våld. Efter en längre tids uppgång, som hållit i sig sedan slutet av andra världskriget, vände utvecklingen till en nedgång vid 1990-talets början då antalet fall uppgick till 1,3–1,4 per 100 000 i befolkningen. De senaste åren har nedgången brutits och i stället övergått till en uppgång.

Tänkbara förklaringar till nedgången sedan 1990-talets början är förändringar i alkoholkonsumtionen och ett förstärkt arbete mot familje- och partnerrelaterat våld. Utvecklingen under de senaste åren beror i första hand på en ökning av konflikter i den kriminella miljön.

Dödligt våld i storstäderna 1990-2017

Dödligt våld per 100 000 i befolkningen i de tre storstadslänen samt övriga Sverige (glidande fyraårsmedelvärden) 1990–2017. Källa: Brå-rapport 2019:6

De flesta fall av dödligt våld 2014–2017 sker i något av de tre storstadslänen; drygt två tredjedelar av fallen har skett i Stockholms, Västra Götalands eller Skåne län. När man tar hänsyn till befolkningsmängden i länen är dödligt våld vanligast i Stockholms och Skåne län.

I Stockholm skedde en tydlig nedgång under 90-talet, och en uppgång under de senaste åren. Även Västra Götaland uppvisade en nedgång under 90-talet, men för de därpå följande åren är det svårare att urskilja någon tydlig trend över tid. De senaste åren har en uppgång dock skett. I Skåne län skedde en uppgång under 90-talet, följt av en nedgång som från mitten av 00-talet övergick i en ny uppgång. Nivån i dag är ungefär densamma som vid 00-talets början. I övriga Sverige skedde en nedgång under 00-talet, följt av en svag uppgång på senare tid.

Lagförda för dödligt våld

Lagföringsbeslut med mord eller dråp som huvudbrott, år 2009-2018.
Källa: Personer lagförda för brott 

År 2018 avsåg 170 domslut mord eller dråp (vilket inkluderar försök, förberedelse och stämpling till brott) som huvudbrott. Jämfört med året innan har antalet lagföringsbeslut för mord ökat med 28 beslut, eller 23 procent. Ökningen utgjordes av domslut mot män, som ökat med 35 beslut, eller 32 procent. Domslut mot kvinnor minskade istället med 7 beslut, eller 58 procent. Antalet lagföringsbeslut med dråp som huvudbrott som i princip var oförändrat jämfört med 2017 (en minskning med 1 beslut, eller 5 procent).

Fakta

  • 108 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2018. Det är en miskning med 5 fall jämfört med året innan.
  • Offret var i 69 procent av fallen en man och i 31 procent av fallen en kvinna (2018).
  • I 40 procent av fallen 2018 användes skjutvapen (2017 var siffran 35%).
  • 70 procent av fallen anmäldes i de tre storstadsregionerna (2018).

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09

Statistik om brottstyper

Publikationer

Konstaterade fall av dödligt våld En granskning av anmält dödligt våld 2018 (2019)