Narkotikabrott

Under 2020 anmäldes omkring 124 000 brott mot narkotika­strafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 39 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott. Källa: Anmälda brott

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotika­strafflagen (1968:64). Sett till samtliga anmälda narkotika­brott är den antalsmässigt största brottstypen narkotika­bruk, som utgjorde 48 procent av de anmälda narkotika­brotten.

År 2020 anmäldes närmare 124 000 brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), vilket
innebar en ökning med 10 procent jämfört med 2019. Merparten av de anmälda
narkotikabrotten 2020 utgjordes av eget bruk (47 %) och innehav (43 %), dessa
brottstyper har också ökat, med 7 respektive 9 procent, jämfört med 2019. Brott om
överlåtelse med mera utgjorde 9 procent av narkotikabrotten och ökade med 2 200
brott (−26 %) jämfört med året innan. Brott om narkotikaframställning utgjordes av
cirka 0,6 procent (765 brott) av de anmälda narkotikabrotten och ökade med 307
(67 %) brott jämfört med 2019.

Jämfört med 2011 hade de anmälda narkotikabrotten ökat med 39 procent år 2020.
Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska fram till 2016. Sedan ökade de
återigen fram till 2020. Ökningen ses främst för innehav, som hade ökat med
87 procent jämfört med 2011. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till
de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens
spanings- och ingripandeverksamhet.

Pandemins inverkan

De månadsvisa genomgångar av den preliminära månadsstatistiken som Brå sedan i april 2020 har genomfört med anledning av pandemin visar att de anmälda
narkotika­brotten har ökat under hela 2020. Kategorin präglas av regionala skillnader, och en del av ökningen kan kopplas samman med polisens insatser inom ramen för operation Rimfrost. Även tillfälliga resursomläggningar inom polisen till följd av pandemin kan ha bidragit till ökningen. Utvecklingen visar att polisen generellt sett har upprätthållit och tidvis ökat nivån i spanings- och ingripande­verksamheten under året.

Läs mer om pandemins inverkan på anmälda brott

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott, 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2019 handlades¹ handlades 114 000 narkotika­brott, vilket innebar en ökning med 6 660 brott (+6 %) jämfört med 2018.
En utredning bedrevs för 98 procent (112 000 brott) av de handlagda brotten, medan 2 procent (1 870 brott) direkt­avskrevs. Andelarna var oförändrade jämfört med 2018.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersöknings­begränsades 11 procent (12 200 brott), vilket var en ökning med 1 procent­enhet jämfört med 2018. Nästan samtliga narkotika­brott förundersöknings­begränsades efter att en utredning bedrivits.

Totalt person­uppklarades 53 500 narkotikabrott 2019, vilket innebar en ökning med 1 550 brott (+3 %) jämfört med 2018. De person­uppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotika­brott gav en person­uppklarings­procent på 47 procent 2019, vilket var en minskning med 1 procent­enhet jämfört med 2018. Jämfört med 2014 minskade personuppklarings­procenten med 4 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagförings­procent på 54 procent, vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2018. Jämfört med 2014 minskade lagförings­procenten med 3 procentenheter.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, varav kvinnor och män, 2010–2019. Källa: Misstänkta personer

År 2019 misstänktes 614 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotika­strafflagen (1968:64). Det var en ökning med 6 procent jämfört med 2018. Antalet misstänkta personer per 100 000 invånare hade ökat från 2010 fram till 2012, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016. Mellan 2017 och 2019 ökade nivån. Jämfört med 2010 var nivån 28 procent högre 2019. Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare hade båda ökat sedan 2018 (+10 % respektive +5 %). Över en tioårs­period hade antalet misstänkta män per 100­ 000 invånare ökat något mer än antalet kvinnor per 100 000 invånare (+27 % jämfört med +25 %).

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, totalt samt efter kön. Källa: Personer lagförda för brott

År 2019 fattades 26 900 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2018 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen ökat med 3 040 beslut, eller 13 procent.

Majoriteten (22 700 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott, som ökade med 2 680 beslut, eller 13 procent, jämfört med 2018. Narkotikabrott (av normalgraden) ökade med 345 beslut, eller 10 procent, och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 19 beslut, eller 6 procent, jämfört med 2018. Ökningarna jämfört med 2018 återfinns i antalet beslut mot både kvinnor och män.

Jämfört med 2010 har antalet lagföringsbeslut avseende brott mot narkotikastrafflagen ökat med 34 procent, eller 6 910 beslut. Ökningen förklaras av ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, som under perioden ökat med 6 930 beslut, eller 35 procent. Ökningen för narkotikabrott av normalgraden var dock tydligast för lagföringsbeslut mot män, som ökade med 1 190 beslut, eller 50 procent, då beslut mot kvinnor ökade med 7 beslut, eller 2 procent. Jämfört med 2010 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott minskat med 18 beslut, eller 5 procent.

Vid narkotikabrott redovisas i lagföringsstatistiken från och med 2015 även uppgifter om typ av brottslig gärning. Dessa gärningar gällande hantering av narkotika punktas i 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), i allvarlighetsordning, med den grövsta typen av gärning först. En person kan ha begått flera gärningar i anslutning till samma brott. I sådana fall ska personen normalt lagföras för den grövsta typen av gärning i första hand.

Sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott 2019 var innehav och bruk de absolut vanligaste gärningarna (95 %), följt av kategorin för narkotikabrott som omfattar två eller fler narkotikabrottsgärningar (2 %) samt överlåtelsebrott (2 %).

Narkotikabrott bland unga

Självrapporterad delaktighet i narkotikabrott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som begått narkotikabrott under de senaste tolv månaderna, uppdelat på tjejer och killar. Källa: Skolundersökningen om brott 2019.


Skolundersökningen om brott 2019 visar att en liten andel av eleverna, nästan 8 procent, uppger att de har begått narkotikabrott 2019. Bland killarna rör det sig om 9 procent, och bland tjejerna 6 procent. Andelen som begått narkotikabrott låg på ungefär samma nivå 2015 och 2017, men har därefter ökat bland tjejer (från 4,4 procent till 6 procent) och killar (från nästan 7 procent till 9 procent).

Narkotikabrott består till största delen av elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (4,9 procent bland tjejer och nästan 8 procent bland killar). Det är väldigt ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika, men andelen är större bland killar än bland tjejer. Totalt uppger 2,9 procent av killarna att de har sålt hasch eller marijuana och 1,9 procent att de har sålt någon annan narkotika, medan motsvarande siffror bland tjejer är 0,7 respektive 0,5 procent.

Fakta

  • 124 000 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2020)
  • 52 200 misstänktes för narkotikabrott (2019)
  • 86 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2019)
  • 84 procent av lagföringarna gällde ringa narkotikabrott (2019)
  • 47 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2019)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-11

Statistik om brottstyper