Narkotikabrott

Under 2018 anmäldes omkring 107 000 brott mot narkotikastrafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 33 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott 2009–2018. Källa: Anmälda brott

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotikastrafflagen (1968:64). Sett till samtliga anmälda narkotikabrott är den antalsmässigt största brottstypen narkotikabruk, som utgjorde 48 procent av de anmälda narkotikabrotten.

År 2018 anmäldes cirka 107 000 brott mot narkotikastrafflagen, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2017. Den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 33 procent. Fram till 2013 ökade de stadigt, för att därefter minska fram till 2016. I likhet med rattfylleribrotten hör narkotikabrotten till de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott, 2009–2018. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2018 handlades¹ 107 000 narkotikabrott, vilket innebar en ökning med 8 360 brott (+8 %) jämfört med 2017. En utredning bedrevs för 99 procent (105 000 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (1 600 brott) direktavskrevs. Andelarna var oförändrade jämfört med 2017.

Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 10 procent (10 700 brott), vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2017. Nästan samtliga narkotikabrott förundersökningsbegränsades efter att en utredning bedrivits.

Totalt personuppklarades 51 900 narkotikabrott 2018, vilket innebar en ökning med 2 160 brott (+4 %) jämfört med 2017. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott gav en personuppklaringsprocent på 49 procent 2018, vilket var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2017. Jämfört med 2009 hade personuppklaringsprocenten minskat med 10 procentenheter.

De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten ger en lagföringsprocent på 55 procent, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Jämfört med 2014 har lagföringsprocenten minskat med 5 procentenheter.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, varav kvinnor och män, 2009–2018. Källa: Misstänkta personer

År 2018 misstänktes 579 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotikastrafflagen (1968:64). Det var en ökning med 7 procent jämfört med 2017. Tidigare hade antalet per 100 000 invånare ökat från 2009 fram till 2012, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016. Jämfört med 2009 var nivån 26 procent högre 2018. Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare hade båda ökat sedan 2017 (+10 % respektive +7 %). Över en tioårsperiod hade antalet män per 100 000 invånare dock ökat något mer än antalet kvinnor per 100 000 invånare (+27 % jämfört med +17 %).

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, 2009–2018. Källa: Personer lagförda för brott

År 2018 fattades 23 900 lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Jämfört med 2017 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen ökat med 2 260 beslut, eller 10 procent. Majoriteten (20 000 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott, som ökade med 1 820 beslut, eller 10 procent, jämfört med 2017. Narkotikabrott (av normalgraden) ökade med 417 beslut, eller 13 procent, och grovt narkotikabrott (inklusive synnerligen grovt narkotikabrott) ökade med 31 beslut, eller 10 procent, jämfört med 2017. Ökningen av lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott utgjordes av män, som ökade med 37 beslut, eller 13 procent, eftersom besluten mot kvinnor istället minskade med 6 beslut, eller 30 procent.

Jämfört med 2009 har antalet lagföringsbeslut avseende brott mot narkotikastrafflagen ökat med 29 procent, eller 5 360 beslut. Ökningen förklaras av ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden, som under perioden ökat med 5 410 beslut, eller 30 procent. Ökningen för narkotikabrott av normalgraden utgjordes dock endast av lagföringsbeslut mot män, som ökade med 916 beslut, eller 39 procent, eftersom beslut mot kvinnor istället minskade med 37 beslut, eller 12 procent. Jämfört med 2009 har lagföringsbeslut gällande grovt narkotikabrott minskat med 47 beslut, eller 12 procent.

Vid narkotikabrott redovisas i lagföringsstatistiken från och med 2015 även uppgifter om typ av brottslig gärning. Dessa gärningar gällande hantering av narkotika punktas i 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), i allvarlighetsordning, med den grövsta typen av gärning först. En person kan ha begått flera gärningar i anslutning till samma brott. I sådana fall ska personen normalt lagföras för den grövsta typen av gärning i första hand. Sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott 2018 var innehav och bruk de absolut vanligaste gärningarna (95 %), följt av kategorin för narkotikabrott som omfattar två eller fler narkotikabrottsgärningar (2 %) samt överlåtelsebrott (2 %).

Narkotikabrott bland unga

Skolundersökningen om brott 2017 visar att en liten andel av eleverna, totalt 5 procent, provat någon form av narkotika under de senaste tolv månaderna. Andelen är på ungefär samma nivå som 2015, och detta gäller även uppdelat på kön. Drygt 6 procent av killarna och 4,0 procent av tjejerna uppger att de provat någon form av narkotika under de senaste tolv månaderna.

Av de preparat som frågorna gäller är det vanligast att man rökt hasch eller marijuana (5,7 procent av killarna och 3,3 procent av tjejerna uppger detta). Vidare uppger 1,3 procent av killarna och 0,7 procent av tjejerna att de rökt spice eller andra drogmixar minst en gång under de senaste tolv månaderna, medan 1,4 procent av killarna och 1,2 procent av tjejerna uppger att de provat någon annan form av narkotika.

Utöver frågorna om eget narkotikabruk ställs även frågor om huruvida eleven använt receptbelagda läkemedel utan läkarordination, om eleven sålt hasch eller marijuana, samt om eleven sålt annan narkotika. Resultaten visar att en större andel tjejer än killar uppger att de använt receptbelagda läkemedel utan läkarordination. Drygt 6 procent av tjejerna och 3,3 procent av killarna uppger att de använt sådana läkemedel minst en gång under de senaste tolv månaderna. Majoriteten av dessa elever uppger att de har gjort detta 1–2 gånger. Det framgår inte vilken typ av läkemedel eleverna använt.

Det är väldigt ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika. Totalt uppger 1,6 procent av eleverna att de sålt hasch eller marijuana under de senaste tolv månaderna, medan 1,3 procent av eleverna uppger att de sålt någon annan form av narkotika. Det är en större andel killar än tjejer som uppger att de sålt narkotika, och det är vanligt att elever som uppger att de gjort det även uppger att de själva provat någon form av narkotika. Som exempel kan nämnas att bland de elever som uppger att de sålt hasch/marijuana sex gånger eller fler, uppger 82 procent att de provat hasch/marijuana vid minst ett tillfälle.

Fakta

  • 107 000 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2018)
  • 48 500 misstänktes för narkotikabrott (2018)
  • 86 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2018)
  • 84 procent av lagföringarna gällde ringa narkotikabrott (2018)
  • 49 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2018)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09

Statistik om brottstyper