Rattfylleri och trafikbrott

Under 2018 anmäldes omkring 25 900 rattfylleribrott till polisen, en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Totalt anmäldes 92 300 brott mot trafikbrottslagen.

Anmälda trafikbrott

Anmälda brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning¹ och rattfylleri under påverkan av narkotika, 2009-2018. Källa: Anmälda brott

¹) Smitningsbrott har ökat sedan juni 2013. Det beror på att Polisen registrerat även smitning från parkeringsskada (Trafikförordningen 1998:1276 2 kap 8§ 2 st och 14 kap 3§ 1 p a) under brottskoden för smitning från trafikolycka (Trafikbrottslagen 1951:649 5§ 1st), trots att den inte är avsedd för detta. Brå kan inte avgöra hur stor del av de registrerade brotten som hör till respektive lagrum. Förändringen innebär att antalet anmälda smitningsbrott 2014 inte kan jämföras med tidigare perioder. Utan smitningsbrotten hade antalet trafikbrott legat på samma nivå som tidigare år.

Med trafikbrott avses här brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). Sett till samtliga anmälda trafikbrott är de antalsmässigt största brottstyperna olovlig körning och rattfylleribrott, som tillsammans utgjorde 63 procent av de anmälda trafikbrotten.

År 2018 anmäldes 92 300 trafikbrott, vilket är en ökning med 2 340 (+3 %) brott jämfört med 2017. Trafikbrott tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

År 2018 anmäldes totalt 25 900 rattfylleribrott, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med 2017. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 4 procent till 14 300 anmälda brott. Med undantag för de senaste årens uppgång har trenden för det totala antalet anmälda rattfylleribrott varit nedåtgående sedan 2009, medan utvecklingen för drograttfylleri har varit kontinuerligt svagt uppåtgående under samma period.

Jämfört med 2009 har de anmälda rattfylleribrotten totalt minskat med 13 procent, medan antalet anmälda drograttfylleribrott har ökat med 21 procent. Antalet anmälda rattfylleribrott är i huvudsak ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet.

Uppklarade trafikbrott

Personuppklaringsprocenten² för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2018 handlades¹ 93 500 trafikbrott, vilket innebar en ökning med 3 930 brott (+4 %) jämfört med 2017. En utredning bedrevs för 75 procent (69 900 brott) av de handlagda brotten, medan 25 procent (23 600 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 hade andelen utredda brott minskat och andelen direktavskrivna brott ökat, med 2 procentenheter vardera. Av samtliga handlagda trafikbrott förundersökningsbegränsades 5 procent (4 980 brott), vilket innebar en oförändrad nivå jämfört med 2017. Nästan samtliga förundersökningsbegränsades (4 920 brott) efter att en utredning inletts.

År 2018 personuppklarades 43 600 trafikbrott. Det innebar en ökning med 1 600 brott (+4 %) jämfört med 2017. I relation till de handlagda brotten gav det en personuppklaringsprocent på 47 procent 2018, samma nivå som 2017. Det är en skillnad mellan personuppklaringsprocenten enligt den tidigare definitionen (t.o.m. 2013) och den nya definitionen (fr.o.m. 2014). I och med det bör man utgå från den tidigare definitionen vid en jämförelse med de senaste tio åren (från 2009). Personuppklaringsprocenten har dessa tio år minskat med 19 procentenheter. I relation till de utredda brotten gav det en lagföringsprocent på 67 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Jämfört med 2014 hade lagföringsprocenten minskat med 2 procentenheter.

Av de handlagda trafikbrotten hade 67 procent (62 500 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet 2018, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Andelen personuppklarade trafikbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 70 procent, vilket var samma nivå som 2017. Av de handlagda brotten 2018 hade 80 procent anmälts samma år, resterande brott hade anmälts tidigare år. Av de personuppklarade brotten hade 73 procent anmälts samma år som de handlades.

Rattfylleribrott

År 2018 handlades 26 300 rattfylleribrott (trafikbrottslagen, 4, 4 a §), vilket innebar en ökning av antalet handlagda rattfylleribrott med 951 brott (+4 %) jämfört med 2017. Nedan redovisas dels statistik över rattfylleribrott under påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika), dels rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika. Under påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika)

År 2018 handlades 11 600 rattfylleribrott under alkoholpåverkan, vilket innebar en minskning med 145 brott (−1 %) jämfört med 2017. En utredning bedrevs för 99 procent (11 400 brott) av de handlagda brotten, medan 1 procent (122 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2017 var andelarna oförändrade. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av alkohol förundersökningsbegränsades 2 procent (184 brott), samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersökningsbegränsade rattfylleribrott var på samma nivå som 2017. Antalet personuppklarade brott uppgick till 8 870 brott 2018, vilket var en minskning med 154 brott (−2 %) jämfört med 2017.

Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 77 procent 2018. Det var en oförändrad nivå jämfört med 2017. Jämfört med nivån 2009 hade den minskat med 7 procentenheter. Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 79 procent. Det var en oförändrad nivå jämfört med 2017. Jämfört med nivån 2014 hade den minskat med 3 procentenheter. 

Av de handlagda rattfylleribrotten fanns minst en skäligen misstänkt person registrerad för 98 procent av brotten (11 300 brott), vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2017. Den höga andelen hänger samman med att denna typ av brott tillhör så kallade spanings- och kontrollbrott, där man redan vid anmälningstillfället i stort sett alltid har en utpekad gärningsperson. Av de handlagda rattfylleribrotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick andelen personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av alkohol till 79 procent, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Av samtliga handlagda brott 2018 hade 81 procent anmälts samma år, resterande brott hade anmälts tidigare år. Sett endast till de personuppklarade brotten hade 80 procent anmälts samma år som de klarades upp.

Rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika

År 2018 handlades 14 700 rattfylleribrott under påverkan av enbart narkotika, vilket var en ökning med 1 100 brott (+8 %) jämfört med 2017. Andelen utredda brott uppgick till 100 procent (99,7 %), medan endast ett mycket litet antal brott direktavskrevs (41 brott). Andelarna var oförändrade jämfört med 2017. Av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika förundersökningsbegränsades 7 procent (1 050 brott), vilket var samma andel som 2017. I princip samtliga av dessa brott förundersökningsbegränsades efter att en utredning inletts.

Antalet personuppklarade rattfylleribrott under påverkan av narkotika uppgick till 8 370 brott. Det var en ökning med 778 brott (+10 %) jämfört med 2017. Personuppklaringsprocenten, som visar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda rattfylleribrott, uppgick till 57 procent 2018. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017. Det är en skillnad mellan personuppklaringsprocenten enligt den tidigare definitionen (t.o.m. 2013) och den nya definitionen (fr.o.m. 2014). I och med det bör man utgå från den tidigare definitionen vid en jämförelse med de senaste tio åren (från 2009). Jämfört med 2009 är personuppklaringsprocenten oförändrad. De personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten gav en lagföringsprocent på 61 procent 2018, vilket innebar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2017, och en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2014.

För 99 procent (14 600 brott) av de handlagda rattfylleribrotten under påverkan av enbart narkotika fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2017. Av dessa brott uppgick andelen personuppklarade brott till 57 procent, vilket var 1 procentenhet högre än 2017. Av de handlagda brotten 2018 hade 71 procent anmälts samma år. Av de personuppklarade brotten hade 64 procent anmälts samma år som de klarades upp, resterande brott hade anmälts tidigare år.

Misstänkta för trafikbrott

Antal personer misstänkta för för brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning (inkl. grov), rattfylleri (inkl. grovt), smitning och rattfylleri under påverkan av narkotika.) 2009–2018. Källa: Misstänkta personer

Under 2018 misstänktes 37 500 personer för brott mot trafikbrottslagen. Det var en ökning med 5 procent sedan 2017. Ökningen kunde ses både bland kvinnor och bland män, med 8 respektive 4 procent. Bland trafikbrotten var 10 700 personer misstänkta för rattfylleri under påverkan av alkohol. Dessa var på samma nivå som 2017, dock hade antalet kvinnor som misstänkts ökat med 5 procent. Det var 10 900 personer som misstänktes för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika under 2018. Det var en ökning med 9 procent jämfört med 2017. Av de misstänkta var 1 020 kvinnor och 9 860 män. Både antalet kvinnor och antalet män hade ökat jämfört med 2017 (+11 % respektive +9 %). Majoriteten av de som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2018 var män (87– 91 %).

Det var 449 personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott under 2018, vilket var 4 procent fler än 2017. Antalet per 100 000 invånare har sedan 2009 först minskat fram till 2013, för att därefter ligga på en relativt jämn nivå fram till 2016, och därefter öka fram till 2018. Antalet var 9 procent lägre 2018 jämfört med 2009. Antalet var större för män än för kvinnor, 791 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 107 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2009 har antalet per 100 000 invånare minskat för män med 10 procent, och minskat med 1 procent för kvinnor.

Misstänkta för rattfylleri – könsfördelning

Antal personer misstänkta för rattfylleri (inkl. grovt), varav kvinnor och män, 2009–2018. Källa: Misstänkta personer

Lagförda för trafikbrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot trafikbrottslagen avseende olovlig körning, rattfylleri (inkl. grovt), smitning från olycksplats och rattfylleri under påverkan av narkotika som huvudbrott, år 2009 – 2018. Källa: Personer lagförda för brott

År 2018 uppgick antalet lagföringsbeslut³ med rattfylleri (under påverkan av alkohol) som huvudbrott till 4 230 beslut, vilket var en ökning med 18 beslut jämfört med året innan. För huvudbrottet rattfylleri under påverkan av narkotika var fattades 1 660 beslut 2018, vilket var en ökning med 350 beslut, eller 27 procent, jämfört med året innan. Grovt rattfylleri var huvudbrott i 3 270 lagföringsbeslut 2018, vilket är en ökning med 54 beslut, eller 2 procent, jämfört med 2017. Denna ökning utgjordes av lagföringsbeslut mot kvinnor, som ökade med 79 beslut, eller 17 procent, medan besluten mot män istället minskade med 25 beslut, eller 1 procent, jämfört med 2017.

Antalet lagföringsbeslut gällande rattfylleri under påverkan av alkohol nästintill halverades (−48 %) mellan 2009 och 2018. Lagföringsbeslut mot kvinnor gällande rattfylleri minskade med 378 beslut, eller 43 procent, och lagföringsbeslut mot män gällande rattfylleri minskade med 3 510 beslut, eller 48 procent, jämfört med 2009. För antalet beslut gällande rattfylleri under påverkan av narkotika var utvecklingen den motsatta; dessa beslut har ökat med 1 270 beslut, eller 323 procent, under den senaste tioårsperioden. Beslut mot kvinnor ökade med 112 beslut, eller 243 procent, och beslut mot män ökade med 1 160 beslut, eller 334 procent, jämfört med 2009. Grovt rattfylleri som huvudbrott har minskat med 1 870 beslut, eller 36 procent, jämfört med 2009. Lagföringsbeslut mot kvinnor och män minskade under samma period med 127 respektive 1 740 beslut, eller 19 respektive 39 procent.

Utvecklingen av antalet lagföringsbeslut rörande trafikbrott, till exempel rattfylleri, återspeglar till stor del polisens insatser på trafikområdet.

Ny promillegränser

Promillegränserna för rattfylleri och grovt rattfylleri har förändrats över tid. Nu är gränsen för rattfylleri av normalgraden 0,2 promille alkohol i blodet. För det kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt rattfylleri är gränsen minst 1,0 promille alkohol i blodet och man kan dömas till högst 2 års fängelse.

Den 1 juni 2010 skärptes reglerna för fylleri på sjön för vissa typer av båtar. Den lägre promillegränsen är nu 0,2 promille alkohol i blodet för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri, alltså samma gränser som för trafik på land. De nya reglerna gäller endast för båtar som är längre än 10 meter eller snabbare än 15 knop.  

Fakta

  • 92 300 trafikbrott anmäldes (2018)  
  • 25 900 rattfylleribrott (inkl. narkotikapåverkan) polisanmäldes (2018)
  • 14 300 av anmälningarna gällde drograttfylla (2018)
  • 7 500 personer lagfördes för rattfylleri (2018)
  • 87 procent av de misstänkta för rattfylla var män (2018)
  • 77 procent = personuppklaringsprocenten för rattfylleribrott (2018)

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09

Statistik om brottstyper