Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2018. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 är Polismyndigheten en myndighet indelad i sju polisregioner, i stället för tidigare 21 länspolismyndigheter. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

  • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
  • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
  • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
  • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
  • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
  • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
  • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäldes flest brott i region Stockholm. Under 2016 anmäldes 20 800 brott per 100 000 invånare i region Stockholm. I regionerna Väst och Syd anmäldes cirka 14 500 brott vardera per 100 000 invånare. I regionerna Bergslagen, Mitt och Öst anmäldes mellan 12 800 och 13 100 brott per 100 000 invånare. Lägst antal brott per 100 000 invånare anmäldes i region Nord, där 11 100 brott anmäldes.

I de flesta regioner utgör anmälda brott mot person mellan 20 och 22 procent av de anmälda brotten, men i regionerna Stockholm och Väst utgör de 15 respektive 18 procent. I region Stockholm utgör skadegörelsebrott en markant större andel (21 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. I övriga regioner är motsvarande andel både lägre (8–11 %) och av en något annan karaktär.

De 15 största kommunerna

Anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna med störst befolkning, år 2018. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett högt antal anmälda brott per 100 000 invånare. En förklaring till detta är att genomströmning av människor som inte är bofasta i kommunen är hög. I storstädernas stadskärnor, som stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö, anmäls av samma skäl ett högt antal anmälda brott per 100 000 invånare. Även andra kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta i kommunen kan uppvisa ett högt antal anmälda brott per 100 000.

Utsatthet för brott i regionerna

Utsatthet för brott mot enskild person år 2015 (andel i procent av befolkningen för respektive polisregion) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2015 (andel i procent av hushållen för respektive polisregion).¹ Källa: NTU

¹). De regionala siffrorna grundar sig på relativt små urval, vilket innebär att precisionen i punktskattningarna inte är lika säkra som de är på nationell nivå. Detta gör att resultaten för ett enskilt år bör tolkas med försiktighet.

Utsatthet för brott

I kategorin brott mot enskild person ingår brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier. Sammantaget uppger 13,3 procent av befolkningen (16–79 år) att de blev utsatta för något eller några av dessa brott under 2015. Det är en större andel jämfört med förra året (2014 var andelen 11,3 %) men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes 2005. De polisregioner som sett över tid tycks ha en mindre andel utsatta jämfört med riket i stort är region Bergslagen och region Nord. Polisregionerna Stockholm och Syd tycks ha en större andel utsatta och har sedan 2005 legat över rikssnittet. Störst andel utsatta uppmäts i årets undersökning i polisregion Syd (15,7 %). Dalarnas, Gävleborgs, Norrbottens och Värmlands län har alla haft en mindre andel utsatta än riket i stort. I Västmanlands län har andelen utsatta varierat påtagligt under de senaste årens mätningar. De län som alla år har haft en större andel utsatta än riket i stort är Skåne och Stockholms län.

Utsatthet för brott i länen

Utsatthet för brott mot enskild person år 2015 (andel i procent av befolkningen för respektive län) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2015 (andel i procent av hushållen för respektive län).¹ Källa: NTU

¹). De regionala siffrorna grundar sig på relativt små urval, vilket innebär att precisionen i punktskattningarna inte är lika säkra som de är på nationell nivå. Detta gör att resultaten för ett enskilt år bör tolkas med försiktighet.

Brottskategorin egendomsbrott mot hushåll omfattas i NTU av brottstyperna bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld. Andelen utsatta var 9,5 procent under 2015 vilket är en större andel jämfört med 2014 (då andelen utsatta var 9,1 %), även om den övergripande trenden är att andelen som utsätts för egendomsbrott har sjunkit sedan 2006 (då andelen utsatta var 12,6 %). Minskningen består framför allt av en sjunkande andel utsatta för stöld ur eller från fordon. Andelen utsatta i polisregion Nord har legat under riksgenomsnittet sedan första mätningen 2006, och utsattheten i polisregion Bergslagen har legat under riksgenomsnittet sedan 2008. Polisregion Stockholm har återgått till att ha en större andel utsatta för egendomsbrott än riket i stort (likt 2012 och 2013), medan polisregion Väst har gått från att ha legat under rikssnittet till att för andra året i rad placera sig strax ovanför. Polisregion Syd har legat över genomsnittet i riket varje år sedan 2006. Ser man till utsattheten i länen har Jönköpings, Gotlands, Blekinge, Jämtlands och Norrbottens län haft en mindre andel utsatta än riksgenomsnittet under hela perioden. Även andelen utsatta i Dalarnas, Värmlands, Västerbottens och Västernorrlands län har varit lägre än i riket i genomsnitt, utom några enstaka år. Sedan mätningarna började har andelen utsatta hushåll i Skåne och Örebro län varit högre än genomsnittet i riket, och i Uppsala län har andelen varit högre än riksgenomsnittet de flesta åren.

Regionala resultat av NTU 2006-2016


Sidan senast uppdaterad: 2019-05-06

Statistik om brottstyper