Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2018. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 utgår statistiken över anmälda brott från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

  • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
  • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
  • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
  • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
  • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
  • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
  • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäldes flest brott i region Stockholm. Under 2016 anmäldes 20 800 brott per 100 000 invånare i region Stockholm. I regionerna Väst och Syd anmäldes cirka 14 500 brott vardera per 100 000 invånare. I regionerna Bergslagen, Mitt och Öst anmäldes mellan 12 800 och 13 100 brott per 100 000 invånare. Lägst antal brott per 100 000 invånare anmäldes i region Nord, där 11 100 brott anmäldes.

I de flesta regioner utgör anmälda brott mot person mellan 20 och 22 procent av de anmälda brotten, men i regionerna Stockholm och Väst utgör de 15 respektive 18 procent. I region Stockholm utgör skadegörelsebrott en markant större andel (21 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. I övriga regioner är motsvarande andel både lägre (8–11 %) och av en något annan karaktär.

De 15 största kommunerna

Anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna med störst befolkning, år 2018. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett högt antal anmälda brott per 100 000 invånare. En förklaring till detta är att genomströmning av människor som inte är bofasta i kommunen är hög. I storstädernas stadskärnor, som stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö, anmäls av samma skäl ett högt antal anmälda brott per 100 000 invånare. Även andra kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta i kommunen kan uppvisa ett högt antal anmälda brott per 100 000.

Utsatthet för brott

Det är 24,7 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2017 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning.

Det är 13,8 procent av hushållen i riket som under 2017 utsattes för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas för egendomsbrott mot hushåll (bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld).

Utsatthet för brott i länen

Utsatthet för brott mot enskild person år 2017 (andel i procent av befolkningen för respektive län) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2017 (andel i procent av hushållen för respektive län). Källa: NTU

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-05

Statistik om brottstyper