Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2019. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 utgår statistiken över anmälda brott från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

  • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
  • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
  • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
  • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
  • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
  • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
  • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäls flest brott i region Stockholm. Under 2019 anmäldes där 19 700 brott per 100 000 invånare, medan motsvarande siffra regionerna Väst och Syd var cirka 13 700 respektive 15 200 brott, och i regionerna Mitt, Bergslagen och Öst anmäldes mellan 13 000 och 13 400 brott per region. Lägst antal brott anmäldes i region Nord, där 11 400 brott anmäldes per 100 000 invånare.

I de flesta regioner utgjorde brott mot person mellan 19 och 22 procent av de anmälda brotten 2019, medan de i region Stockholm utgjorde 16 procent. I region Stockholm utgjorde i stället skadegörelsebrott en markant större andel (25 %) av samtliga anmälda brott än i de övriga regionerna. I övriga regioner var andelen skadegörelsebrott både lägre (7–10 %) och av en delvis annan karaktär.

De 15 största kommunerna

Anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna med störst befolkning, år 2019. Källa: Anmälda brott

I storstadskommunerna Stockholm, Malmö och Göteborg anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare. En förklaring till det är den höga genomströmningen av människor som inte är bofasta i kommunen. Även i storstädernas stadskärnor, som stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö, anmäls ett stort antal brott per 100 000 invånare, av samma skäl. Även andra kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta där kan uppvisa ett stort antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Utsatthet för brott

Det är 26,4 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de 2018 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghet­sundersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljnings­bedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning.

Det är 14,6 procent av hushållen i riket som under 2018 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen kallas för egendoms­brott mot hushåll: bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld och bostadsinbrott. 

Utsatthet för brott i regionerna

Utsatthet för brott mot enskild person år 2018 (andel i procent av befolkningen för respektive polisregion) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2017 (andel i procent av hushållen för respektive polisregion). Källa: NTU

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-15

Statistik om brottstyper