Våldtäkt och sexualbrott

Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017.

Andel som utsatts för sexualbrott

Utsatthet för sexualbrott 2006–2017 samt allvarliga sexualbrott 2016-2017 ¹). Andel (%) utsatta av samtliga i befolkningen (16–84 år). Källa: NTU.

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarliga sexualbrott kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren 2016 och 2017.

  Utsatthet för sexualbrott

Den senaste Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2018) visar att andelen av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för sexualbrott 2017 är 6,4 procent. Det är en ökning jämfört med 2016, då andelen var 4,7 procent. Under perioden 2006–2012 låg andelen utsatta för sexualbrott på en relativt stabil nivå. Därefter har det skett en ökning, vilken har varit särskilt tydlig sedan 2015.

Bland män i befolkningen (16–84 år) är det 1,6 procent som uppger att de utsattes för sexualbrott 2017, vilket är en ökning från 2016, då andelen var 1,0 procent. Trenden för mäns utsatthet för sexualbrott är att andelen låg relativt stabilt till och med 2014 men därefter har en tydlig ökning av andelen utsatta skett.

Bland kvinnor i befolkningen (16–84 år) uppger 10,7 procent att de utsattes för sexualbrott 2017. Det är en ökning från 2016, då andelen var 8,0 procent. Andelen låg på en relativt stabil nivå fram till och med 2012, men därefter har en ökning skett, vilken har varit särskilt kraftig under de senaste åren. Bland såväl män som kvinnor har således den rapporterade utsattheten för sexualbrott ökat under de senaste åren.

Dock har ökningen pågått i fler år bland kvinnor, och andelen är även på betydligt högre nivåer bland kvinnor.Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen.

  Utsatthet i olika åldersgrupper

Skillnaderna mellan åldersgrupperna i befolkningen är mycket stora vad gäller sexualbrott. Det är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger att de utsattes 2017 (22,3 %), följt av den yngsta åldersgruppen (16–19 år, 19,7 %). I övrigt är utsattheten mindre ju äldre åldersgrupp som studeras. Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år) där 0,2 procent uppger att de utsattes för sexualbrott 2017. Det här mönstret följer resultatet från tidigare mätningar.

Även när utsatthet för sexualbrott 2017 studeras separat för män är andelen störst i åldersgruppen 20–24 år där 4,7 procent av männen uppger att de utsattes, och sedan minskar andelen utsatta ju äldre åldersgrupp som studeras. Antalet män i åldersgruppen 75–84 år som har svarat att de utsatts för sexualbrott är så pass få att andelen inte redovisas.

Bland kvinnor skiljer sig utsattheten för sexualbrott kraftigt åt mellan olika åldersgrupper. Andelen är störst i åldersgruppen 20–24 år, där 35,8 procent av kvinnorna uppger att de utsattes för sexualbrott 2017.

Minst är andelen i den äldsta åldersgruppen (75–84 år), där 0,4 procent uppger att de utsattes. Hur utsatthet för sexualbrott fördelar sig mellan olika åldrar följer således samma mönster bland män och kvinnor, med störst andel utsatta bland de yngre och minst andel utsatta bland de äldre. Dock är nivåerna betydligt högre bland kvinnor. Vidare ser utvecklingen likartad ut, med en ökad utsatthet bland framför allt de yngre under de senaste åren.

  Olika gruppers utsatthet för sexualbrott

Utsatthet för sexualbrott är vanligare i vissa grupper av befolkningen. Det är en större andel som uppger att de utsattes under 2017 bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda och bland svenskfödda personer med minst en svenskfödd förälder (9,8 respektive 7,0 %) än bland utrikesfödda personer (3,9 %).

Vad gäller utbildningsnivå var det en större andel som utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (8,5 %) än bland personer med som högst gymnasial utbildning (5,4 %) respektive efter­gymnasial utbildning (6,3 %).

Bland ensamstående personer med eller utan barn utsattes en större andel (10,1 respektive 10,6 %), än av bland sammanboende med res­pektive utan barn (3,7 % irespektive grupp).

Boende i flerfamiljshus utsattes i större utsträckning än boende i småhus (8,2 respektive 5,1 %).

Att utsättas för sexualbrott var även vanligare bland boende i storstadsregioner (7,4 %) än bland boende i andra större städer (6,2 %) respektive i mindre städer eller på landsbygden (5,2 %).

När utsatthet för sexualbrott särredovisas på kön visar resultatet att mönstret oftast är likartat, dock förekommer vissa skillnader. Det i kombination med den stora nivåskillnaden mellan män och kvinnor gör det motiverat med en särredovisning efter kön för år 2016 och 2017. Fördelningen skiljer sig mellan män och kvinnor vad gäller utsatthet kopplat till utbildningsnivå. Bland män är det i princip inga skillnader (1,5–1,6 %), medan det bland kvinnor är vanligare att utsättas bland dem med som högst förgymnasial utbildning (15,6 %) än bland de med som högst gymnasial respektive eftergymnasial utbildning (9,2 respektive 9,7 %). Även vad gäller familjetyp finns det skillnader. För män är utsatthet vanligast bland ensamstående med barn och minst vanligt bland sammanboende utan barn (2,4 respektive 0,9 %). För kvinnor är utsatthet vanligast bland ensamstående utan barn och minst vanligt bland sammanboende med barn (17,8 respektive 5,8 %).

  Upprepad utsatthet

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt att de som har utsatts, har utsatts flera gånger. Av de som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2017 var det 36,8 procent som utsattes en (1) gång. Vidare var det 26,0 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger medan 37,2 procent av de utsatta uppger att de utsattes fyra gånger eller fler. Sett till hela befolkningen (16–84 år) utsattes 2,4 procent för en (1) händelse 2017 och 1,7 procent utsattes två till tre gånger, medan 2,4 procent av befolkningen utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de män som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2017 var det 39,1 procent som utsattes en (1) gång. Det var 29,8 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 31,1 procent av de utsatta som utsattes fyra gånger eller. Sett till befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 0,6 procent av männen utsattes för en (1) händelse 2017 medan 0,5 procent utsattes två till tre gånger, och det var 0,5 procent av männen som utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Av de kvinnor som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2017 var det 36,5 procent som utsattes en (1) gång. Det var 25,6 procent av de utsatta som utsattes två till tre gånger och det var 38,0 procent av de utsatta kvinnorna som utsattes fyra gånger eller fler. Sett till kvinnorna i befolkningen (16–84 år) motsvarar det att 4,0 procent av kvinnorna utsattes för en (1) händelse 2017 medan 2,8 procent utsattes två till tre gånger, och 4,1 procent utsattes för sexualbrott fyra gånger eller fler.

Det är således en betydligt större andel bland kvinnor än bland män i befolkningen (16–84 år) som har utsatts upprepade gånger för sexual­brott. Om man i stället ser till hur stor andel av de utsatta som har utsatts upprepade gånger är skillnaderna inte lika stora.

  Allvarliga sexualbrott

De personer som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frågor om brottets allvarlighetsgrad. Den första frågan lyder enligt följande: Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt?

Den andra frågan lyder enligt följande: Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara dig?

De här frågorna beskriver händelser som i brottsbalken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Resultat för allvarliga sexualbrott redovisas enbart för åren 2016 och 2017 då resultaten från den tidigare metoden och den nya metoden inte är jämförbara. Svaren på de två frågorna visar att 1,4 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för ett eller flera allvarliga sexualbrott under 2017. Det motsvarar cirka 112 000 personer (skattat antal). Andelen är en ökning från 2016 då 1,1 procent utsattes.

Av männen i befolkningen (16–84 år) är det 0,4 procent som uppger att de utsattes för ett eller flera allvarliga sexualbrott under 2017, vilket i princip är på samma nivå som 2016 då andelen var 0,3 procent. När det gäller kvinnor är det 2,3 procent som uppger att de utsattes för ett eller flera allvarliga sexualbrott under 2017, vilket är på en högre nivå än 2016 då andelen var 1,7 procent. Resultaten visar således att det var en betydligt större andel av kvinnorna än av männen som utsattes för ett eller flera allvarliga sexualbrott 2017.

Könsfördelning

Andel (%) utsatta för sexualbrott av männen respektive kvinnorna i befolkningen (16–84 år), år 2006–2017¹. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Ålder

Utsatta för sexualbrott 2017. Andel för respektive kön och åldersgrupp. Källa: NTU

Anmälda sexualbrott

Antal anmälda sexualbrott år 2007-2016: samtliga anmälda brott, därav sexuellt ofredande, våldtäkt (inkl. grov) samt sexuellt tvång, utnyttjande m.m.. Källa: Anmälda brott

År 2017 anmäldes totalt omkring 22 000 sexualbrott, vilket är en ökning med 8 procent eller 1 700 brott i jämförelse med 2016.

  Anmälda våldtäkter

De anmälda våldtäkterna ökade med 10 procent eller 654 brott, till 7 370 brott 2017. Av de anmälda våldtäkterna utgjordes 6 810 anmälda brott av våldtäkt mot kvinna eller flicka, medan 559 anmälda brott avsåg våldtäkt mot man eller pojke. Jämfört med 2016 har de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinna/flicka ökat med 10 % (+609 brott). Även de anmälda våldtäktsbrotten mot man/pojke har ökat, med 45 brott (+9 %) mellan 2016 och 2017.

De anmälda våldtäkterna har ökat med 1 920 brott (+35 %) under den senaste tioårsperioden (2008–2017). Under perioden har antalet anmälda våldtäkter mot kvinna/flicka ökat med 31 procent (+1 610 brott), medan de anmälda våldtäkterna mot man/pojke har ökat med 129 procent (+315 brott). Ökningen under perioden kan delvis kopplas samman med förändringar i sexualbrottslagstiftningen , som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013. Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten påverka antalet anmälda våldtäkter. Vid tolkning av statistiken bör man dessutom tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i statistiken.

Av de anmälda våldtäkterna totalt 2017 var 92 procent brott mot en kvinna/flicka och 8 procent mot en man/pojke. Av de anmälda våldtäkterna 2017 riktades 58 procent mot en person 18 år eller äldre och 13 procent var våldtäkt mot barn 15–17 år. Därutöver rörde 29 procent våldtäkt mot barn under 15 år. Liknande åldersfördelning gällde både för kvinnor/flickor och för män/pojkar. Även könsfördelningen var liknande för alla åldersgrupper, med undantag från våldtäkt mot barn under 15 år där andelen brott mot man/pojke är större än i övriga åldersgrupper (15 %). 

Våldtäkt mot person 18 år eller äldre

Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 4 250 (58 %) av våldtäkter mot person 18 år eller äldre. Sedan 2016 har de anmälda våldtäkterna mot kvinna 18 år eller äldre ökat med 482 anmälda brott (+6 %), medan de anmälda våldtäktsbrotten mot man 18 år eller äldre ökat med 60 brott (+41 %). De anmälda våldtäktsbrotten mot person 18 år och äldre har ökat med 40 procent (1 220 brott) sedan 2008. De anmälda våldtäkterna mot kvinna 18 år eller äldre ökade med 1 100 (+37 %) anmälda brott mellan 2008 och 2017, medan de anmälda våldtäkterna mot män 18 år eller äldre ökade med 123 anmälda brott (+146 %) under samma period.

Av de anmälda våldtäkterna mot person 18 år eller äldre 2017 var 95 procent brott mot en kvinna och 5 procent mot en man.

Våldtäkt mot barn 0–17 år

Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjorde 42 procent (3 120 brott) våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. Under 2017 har anmälda våldtäktsbrott mot barn 0–17 år ökat med 4 procent (+112 brott), till 3 120 anmälda brott. Sedan 2008 har dessa ökat med 29 procent (+705 brott). Av de anmälda våldtäkterna mot barn 0–17 år riktades 2 130 anmälda brott mot barn under 15 år, en minskning med 33 brott eller 2 procent. Även antalet anmälda brott mot barn 15–17 år ökade, med 145 anmälda brott (+17 %) sedan 2016.

Av de anmälda våldtäkterna mot barn 0–17 år 2017 var 89 procent brott mot en flicka och 11 procent mot en pojke.

Våldtäkt mot barn under 15 år

Mellan 2016 och 2017 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn under 15 år minskat med 2 procent (−33 brott). De anmälda våldtäktsbrotten mot flicka under 15 år minskade med 41 brott (−2 %), medan de anmälda våldtäktsbrotten mot pojke under 15 år ökade med 8 brott (+3 %). Sedan 2008 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn under 15 år ökat med 50 procent (712 brott). De anmälda våldtäkterna mot flicka under 15 år ökade med 558 (+44 %) mellan 2008 och 2017, medan våldtäkterna mot pojkar under 15 år ökade med 154 anmälda brott (108 %) Vid tolkning av statistiken bör man tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till årliga variationer i statistiken.

  Anmälda brott om sexuellt ofredande

Totalt anmäldes 11 000 brott om sexuellt ofredande 2017, vilket jämfört med föregående år innebär en ökning med 3 procent (+341 brott). Även sett till den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott ökat, med 52 procent, från 7 230 till 11 000 brott. Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2017 rörde 865 brott (8 %) exhibitionism (blottning).

Från och med 2014 redovisas sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) uppdelat på kön och ålder. Under 2017 anmäldes 9 090 brott om sexuella ofredanden mot kvinna/flicka, vilket är en ökning med 417 brott eller 5 procent. Även antalet anmälda brott om sexuella ofredanden mot man/pojke ökade, med 11 brott (+1 %) till 1 020 anmälda brott. Sedan 2014 har antalet sexuella ofredanden mot kvinna/flicka ökat med 1 180 brott (+15 %) anmälda brott, och antalet anmälda sexuella ofredanden mot man/pojke har ökat med 227 brott (+29 %).

Majoriteten (90 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande var brott mot kvinnor/flickor, och 10 procent av de anmälda brotten var mot män/pojkar.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande 2017 var 57 procent brott mot en person 18 år eller äldre, och 15 procent utgjordes av sexuellt ofredande mot barn 15– 17 år. Liknande åldersmönster gällde för både kvinnor/flickor och män/pojkar. Även könsfördelningen var liknande för alla åldersgrupper, med undantag från brott mot barn under 15 år där andelen brott mot man/pojke är större än i övriga åldersgrupper.

Sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre

Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre ökade under 2017 med 10 procent till 5 810 anmälda brott. Under 2017 ökade de anmälda brotten om sexuella ofredanden mot kvinna 18 år eller äldre till 5 380 brott, med 474 anmälda brott (+10 %). Även de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot man 18 år eller äldre ökade med 31 brott eller 8 procent, till 426 brott. Sedan 2008 har antalet anmälda sexuella ofredanden mot person 18 år eller äldre ökat med 54 procent (+2 030 brott). Sedan 2014 har antalet sexuella ofredanden mot kvinna över 18 år ökat med 1 200 brott (+28 %) anmälda brott. Även antalet anmälda sexuella ofredanden mot man över 18 år ökade under samma period, med 99 brott (+30 %).

Majoriteten (93 %) av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre 2017 var brott mot kvinnor över 18 år, medan 7 procent av de anmälda brotten var mot män 18 år eller äldre.

Sexuellt ofredande mot barn 0–17 år

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande var 43 procent (4 300 brott) av offren barn (0–17 år). Av dessa utgjorde 2 740 anmälningar brott mot barn under 15 år och 1 560 mot barn 15–17 år. Antalet anmälda brott mot barn under 15 år minskade jämfört med 2016, med 127 brott (−4 %), medan antalet anmälda brott mot barn 15– 17 år ökade med 50 brott (+3 %). Sedan 2008 har antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn 0–17 år ökat med 88 procent (2 010 brott). Antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn under 15 år har ökat med 80 procent (1 220 brott). Även antalet anmälda sexuella ofredanden mot barn 15–17 år har ökat, med 788 brott (+102 %) under samma period.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn 0–17 år 2017 var 86 procent brott mot flickor, medan 14 procent var brott mot pojkar.

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år

Totalt 2 740 anmälda ofredanden 2017 avsåg brott mot barn under 15 år, varav 2 280 var brott mot flicka och 460 var brott mot pojke. Det är en minskning med 5 respektive 1 procent jämfört med 2016. Antalet anmälda brott mot flicka under 15 år har minskat sedan 2014, med 723 brott (−24 %), medan antalet anmälda brott mot pojke under 15 år har ökat med 45 brott (11 %).

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn under 15 år var 83 procent brott mot flickor och 17 procent mot pojkar.

Sexuellt ofredande mot barn 15–17 år

Under 2017 anmäldes 1 560 brott om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år, vilket var en ökning med 50 brott (+3 %) jämfört med 2016. Av de anmälda brotten var 1 430 brott mot flicka 15-17 år och 131 brott mot pojke 15 -17 år. Jämfört med 2016 har antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flicka ökat med 5 procent (+66 brott), medan antalet anmälda brott mot pojke har minskat med 11 procent (−16 brott).

Sedan 2008 har antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år ökat med 788 brott (102 %). Antalet anmälda brott mot flicka 15–17 år har ökat sedan 2014, med 711 brott (+99 %), medan antalet anmälda brott mot pojke 15–17 år ökade med 83 brott (173 %). År 2016 fördubblades antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot flicka 15–17 år jämfört med 2015. Det året var det stor medial uppmärksamhet på sexuella ofredanden på allmän plats, inklusive festivaler som ofta sker under sommaren. I statistiken var ökningen 2016 koncentrerad till sommarmånaderna juli–augusti. Den förhöjda nivån av antal anmälda brott om sexuellt ofredande kvarstod 2017.

Av de anmälda brotten om sexuellt ofredande mot barn 15–17 år var 92 procent brott mot flickor och 8 procent av de anmälda brotten var mot pojkar.

Uppklarade våldtäkter

Personuppklaringsprocenten² för våldtäktsbrott. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 6 160 brott gällande våldtäkt, vilket är motsvarande nivå (+17 brott) som 2015. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt bedrevs en utredning för 92 procent (5 660 brott), medan 8 procent (503 brott) direktavskrevs15. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott minskat och direktavskrivna brott ökat med 2 procentenheter vardera. Av de handlagda brotten gällande våldtäkt var det 11 brott som förundersökningsbegränsades.

År 2016 personuppklarades 689 brott gällande våldtäkt. Lagföringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till de utredda brotten², uppgick till 12 procent 2016. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2015 och en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2014. Skillnaden mellan 2014 och 2016 kan delvis förklaras av att ett stort ärende med många brott gällande våldtäkt personuppklarades 2014, vilket drog upp personuppklaringsprocenten det året.

Personuppklaringsprocenten, som visar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda våldtäktsbrott², uppgick till 11 procent 2016. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten för våldtäkt minskat med 3 procentenheter. Jämfört med nivån 2007 har personuppklaringsprocenten för våldtäktsbrott minskat med 3 procentenheter. Om jämförelsen görs enligt den tidigare definitionen för personuppklaringsprocenten (andel personuppklarade brott av de anmälda brotten samma år) uppgår minskningen till 4 procentenheter, vilket är en mer korrekt jämförelse.

Nivån har präglats av stora årliga variationer under den redovisade tioårsperioden och kan delvis förklaras av att det under vissa år förekommer enskilda ärenden med många brott mot samma person.

Av de handlagda brotten gällande våldtäkt fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för 61 procent av brotten (3 790 brott), vilket är samma nivå som 2015. Andelen personuppklarade våldtäktsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 18 procent, vilket är en minskning med 5 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för våldtäkt

Samtliga personer misstänkta för våldtäkt, 2008-2017. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 40 personer per 100 000 invånare för våldtäkt, vilket är en ökning jämfört med året dessförinnan (+11 %). Sedan 2008 har antalet per 100 000 invånare ökat med 7 misstänkta personer per 100 000 invånare eller 20 procent. Det bör dock noteras att förändringar i sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft 1 april 2005. Förändringen innebar bland annat att definitionen av våldtäkt utvidgades till att omfatta händelser som tidigare hade kategoriserats som sexuellt utnyttjande. Förändringen i lagstiftningen hade effekter på statistiken de närmast följande åren. Den 1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerat med passivitet.

Antalet män per 100 000 invånare som misstänktes för våldtäkt 2017 var fler än 2016 (+11 %), och har under en tioårsperiod (2008-2017) ökat med 18 procent. Antalet misstänkta kvinnor var så lågt för den här brottstypen att det är svårt att utläsa en tydlig trend.

Antalet personer som misstänktes för våldtäkt mot kvinna (18 år eller äldre) var 2 030 personer 2017, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2016. Både antalet kvinnor och män misstänkta för våldtäkt mot kvinna ökade jämfört med 2016 (+10 % respektve +9 %). År 2017 misstänktes 80 personer för våldtäkt mot man (18 år eller äldre), vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Ökningen kan ses i antalet kvinnor som misstänktes för våldtäkt mot man (+88 %), medan det skett en minskning av antalet män som misstänktes (−6 %). Observera dock att ökningen av kvinnor för det här brottet skett från ett relativt lågt antal (8 misstänkta kvinnor 2016). Av personerna som var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor och mot män var 99 respektive 81 procent män.


Lagförda för sexualbrott

Antal lagföringsbeslut med sexualbrott som huvudbrott 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

  Lagförda för sexualbrott

År 2017 fattades 1 160 lagföringsbeslut³ gällande sexualbrott, vilket motsvarar en minskning med totalt 27 beslut, eller 2 procent, jämfört med 2016. Framför allt minskade lagföringar gällande köp av sexuell tjänst (en minskning med 76 beslut eller 28 %). Jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut för sexualbrott totalt sett ökat med 107 beslut eller 10 procent. Utvecklingen av lagföringar gällande sexualbrott ska ses mot bakgrund av den skärpta sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft 2005. Under åren 2009 och 2011 skärptes sexualbrottslagstiftningen ytterligare när brottet kontakt med barn i sexuellt syfte infördes i brottsbalken och straffskalan för köp av sexuell tjänst höjdes från högst sex månaders fängelse till högst ett års fängelse.

Av de 1 160 lagföringsbesluten gällande sexualbrott 2017 avsåg 190 beslut våldtäkt (inklusive grov våldtäkt) som huvudbrott. Det är en ökning med 19 lagföringsbeslut, eller 11 procent, sedan föregående år. Jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut gällande våldtäkt som huvudbrott minskat med 72 beslut eller 27 procent. År 2017 fattades 98 lagföringsbeslut för våldtäkt mot barn (inklusive grov våldtäkt mot barn), vilket är en minskning med 17 beslut eller 15 procent. Jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut minskat med 60 beslut eller 38 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 22 000 sexualbrott polisanmäldes (2017)
  • 7 370 av dessa rubricerades som våldtäkt (2017)
  • 1 160 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2017)
  • 98 procent av de som misstänks för sexualbrott är män (2016)
  • 15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2014)
  • 11 procent = personuppklaringsprocenten² för våldtäkt (2017)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22