Bostadsinbrott

Det är 1,8 procent av hushållen som uppger att de utsatts för bostadsinbrott under 2018. Under 2019 anmäldes omkring 14 700 bostadsinbrott – en minskning med 14 procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Självrapporterad utsatthet för bostadsinbrott 2006–2018¹. Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt resultaten från Nationella trygghetsundersökningen rapporterar 1,8 procent av hushållen i riket att de utsattes för bostadsinbrott 2018, vilket skulle motsvara cirka 82 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är på samma nivå som både 2016 och 2017. Andelen hushåll som utsatts för bostadsinbrott varierade under större delen av mätperioden kring en relativt stabil nivå, men 2016 ökade nivån något, och andelen har sedan dess legat kvar på den något högre nivån.

Resultatet för 2018 visar att hushåll som består av ensamstående personer med barn i större utsträckning uppger att de utsattes för bostadsinbrott (2,6 %) än hushåll som består av ensamstående personer utan barn (1,8 %) och sammanboende personer med eller utan barn (1,8 respektive 1,6 %).

Andelen som utsattes var något större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,9 respektive 1,7 %).

När det gäller boendeort utsattes hushåll i storstadsregioner i större utsträckning (2,3 %) än hushåll i andra större städer och hushåll i mindre städer eller på landsbygden (1,5 % i respektive grupp).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet, år 2010–2019. Källa: Anmälda brott

År 2019 anmäldes totalt 75 300 inbrotts­­stölder, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med 2018, medan bostads­inbrotten minskade med 14 procent, eller 2 370 anmälda brott. Inbrotten i villor och i radhus minskade med 13 procent (till 8 670 brott) och inbrotten i lägenheter minskade med 16 procent (till 5 990 brott).

Under den senaste tioårs­perioden (2010–2019) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 26 procent. Antalet anmälda villainbrott har varierat, men har sammantaget minskat med 25 procent, medan antalet anmälda lägenhets­inbrott har haft en jämnare utveckling, och minskat med 26 procent sedan 2010.

Anmälda inbrott i bostad och fritidshus under ett år

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2019. Källa: Anmälda brott

De anmälda villainbrotten har under de senaste tio åren haft en säsongs­­­betonad prägel. Fram till 2018 har november varit den månad då flest villainbrott anmälts, tätt följt av oktober och december. Denna säsongs­­variation är inte lika tydlig för de
anmälda lägenhets­inbrotten, som uppvisar mindre variationer under året. Under 2019 har denna säsongsvariation avtagit och de anmälda inbrotten visar mindre variationer under året.

Under 2019 anmäldes 4 300 inbrott i fritidshus, en minskning med 13 procent jämfört med föregående år. Inbrott i källare och på vind minskade under samma period med 3 procent till 15 500.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. samt lägenhet, 2010–2019. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2019 handlades¹ 15 400 bostads­inbrott (inbrotts­stöld i lägenhet och villa), vilket var en minskning med 2 640 brott (−15 %). Av dessa bedrevs en utredning för 71 procent (10 900 brott) och 29 procent (4 480 brott) direkt­avskrevs. Jämfört med 2018 minskade andelen utredda brott och andelen direkt­avskrivna brott ökade med 7 procent­enheter vardera. Det var 95 brott (1 %) av de handlagda bostads­inbrotten som förundersöknings­begränsades, nästan samtliga efter att en utredning bedrivits. Andelen förundersöknings­begränsade bostads­inbrott var den samma som 2018.

De personuppklarade bostads­inbrotten uppgick 2019 till 674 brott. Det var en minskning med 7 brott (−1 %) jämfört med 2018.

Personuppklaringsprocenten², som redovisar de person­uppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostads­inbrott, uppgick till 4 procent 2019, en ökning med 1 procent­enhet jämfört med föregående år. Jämfört med 2010 var
personuppklarings­procenten oförändrad.

Lagföringsprocenten², andelen person­uppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 6 procent, en ökning med 1 procent­enhet både jämfört med 2018 och med 2014.

De relativa låga resultaten för lagförings- och personuppklarings­procenten är en följd av den låga andelen bostads­inbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet. Andelen handlagda bostads­inbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 9 procent (1 400 brott), en ökning med
1 procent­enhet jämfört med 2018. Andelen person­uppklarade bostads­inbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 48 procent, en minskning med 1 procent­enhet jämfört med 2018.

Av de handlagda brotten 2019 hade 86 procent anmälts samma år, resterande brott hade anmälts tidigare år. Av de person­uppklarade brotten hade anmälts 61 procent samma år som de handlades.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad, åren 2008-2017. Källa: Misstänkta personer

År 2019 misstänktes 16 personer per 100 000 invånare för bostads­inbrott, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med 2018. Jämfört med 2010 var det en minskning med 29 procent. Andelen misstänkta för bostads­inbrott hade minskat för både kvinnor och män under den senaste tioårs­perioden, men något mer för män än för kvinnor (−31 % för män jämfört med −14 % för kvinnor).

Lagförda

Bostadsinbrott är inte en juridisk beteckning utan ingår i rubriceringen grov stöld. Därför kan man inte urskilja bostadsinbrott i statistiken över lagförda personer. Av de som döms för grov stöld får omkring hälften fängelse.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 14 700 bostadsinbrott polisanmäldes (2019)
  • 8 670 av bostadsinbrotten skedde i villor (2019)
  • 5 990 av bostadsinbrotten skedde i lägenheter (2019)
  • 15 500 inbrott i källare och på vind anmäldes (2019)
  • 4 300 inbrott i fritidshus anmäldes (2019)
  • 4 procent = personuppklaringsprocenten² för bostadsinbrott (2019)

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-27

Statistik om brottstyper

Läs mer