Våld i nära relationer

Närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Anmäld misshandel av andra närstående genom släktskap eller familj stod för 15 procent av samtliga misshandelsbrott. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2016. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen uppgav totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret (med närstående avses här en partner, före detta partner, förälder/styvförälder, annan familjemedlem eller släkting eller en nära kamrat/vän). Men det är stora skillnader mellan könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.

Kartläggning av brott i nära relationer

I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen.

I kartläggningen av brott i nära relationer formulerades frågorna brett för att minimera risken att exkludera brott som borde ingå i mätningen. Troligtvis medför detta att också händelser som inte är brottsliga fångas upp i denna undersökning, i högre utsträckning än vad som gjorts i NTU.

Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.

De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten. En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. Av dem som utsattes för fysiskt våld under 2012 blev närmare 85 procent även utsatta för psykiskt våld, medan knappt 28 procent av dem som utsattes för psykiskt våld även blev utsatta för fysiskt våld.

Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld

Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.

De bakgrundsfaktorer som verkar ha starkast relevans är ålder, familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Utsattheten är högst bland personer i åldrarna 16–34 år, ensamstående föräldrar, personer med högst gymnasial utbildning och personer boende i flerfamiljshus. Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga skillnader i utsatthet mellan personer som är födda i Sverige och utrikesfödda.

Nästan hälften av de personer som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har varit återkommande under året. Kvinnor uppger i högre utsträckning att de blivit utsatta för återkommande psykiskt våld (56 procent av de utsatta kvinnorna jämfört med 40 procent av de utsatta männen).

Merparten polisanmäler inte

Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något större än andelen män. Det i särklass vanligaste skälet till att man inte polisanmält det man utsatts för, är enligt denna kartläggning att man betraktar händelsen som en småsak. Att man i stället redde ut händelsen på egen hand anges också ofta som skäl.

Om man räknar med bägge könen så är allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (36 jämfört med 12 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i hälften av fallen (50 %), medan motsvarande andel för kvinnor är något mer än en fjärdedel (28 %).

Anmälda brott

Anmälda misshandelsbrott totalt, kön och ålder efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson samt plats, 2019 (preliminär statistik).


Misshandel mot person 18 år eller äldre

Misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre

Misshandel mot män 18 år eller äldre


Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Närstående genom parrelation

10 500

18

8 820

31

1 710

6

Närstående genom släktskap/familj

8 570

14

6 150

22

2 420

8

Annan sorts relation eller bekantskap

16 00027

7 340

26

8 620

28

Obekant med offret

24 100

41

6 100

21

18 000

58

Totalt

59 100

100

28 400

100

30 700

100


Sedan 2019 indelas misshandels­brotten i fyra typer av relation mellan brottsoffret och gärnings­personen: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/­familjerelation, annan slags relation eller bekantskap samt obekanta.

Bland samtliga anmälda misshandels­brott 2019 var misshandel mellan obekanta den vanligaste typen (41 %). Drygt en fjärdedel (27 %) av de anmälda misshandels­brotten avsåg misshandel av bekant person, medan närmare en femtedel (18 %) rörde miss­handel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Anmäld misshandel av andra närstående genom släktskap eller familj stod för 14 procent av samtliga misshandels­brott.

Fördelningen skiljer sig mycket mellan könen på så sätt att miss­handel av närstående och andra bekanta samman­taget stod för 79 % av de anmälda misshandels­brotten mot kvinnor, men endast för 42 procent av misshandels­brotten mot män. Bland samtliga anmälda misshandels­brott mot kvinnor 2019 utgjorde misshandel av en närstående i parrelation 31 procent, medan misshandel av andra närstående personer genom släktskap eller familj stod för 22 procent. Misshandel av annan bekant och obekant utgjorde 26 procent respektive 21 procent av de anmälda misshandels­­brotten mot kvinnor.

Bland de anmälda misshandels­brotten mot män utgjorde miss­handel av obekant 58 procent och misshandel av annan bekant 28 procent. Misshandel av närstående genom en parrelation eller genom släktskap/­familj stod för en mindre del av de anmälda brotten, 6 respektive 8 procent. Eftersom redo­visningen infördes 2019 är det inte möjligt att följa utvecklingen för de olika relations­typerna över tid.

Misstänkta för misshandel i parrelation

Antal personer misstänkta för misshandel mot kvinna respektive man 18 år eller äldre, närstående genom parrelation, 2019. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta personer

År 2019 misstänktes 6 110 personer för misshandel mot en kvinna (18 år eller äldre) som de hade eller tidigare hade haft en när­stående parrelation med. Bland de som misstänktes för miss­handel mot kvinna var detta den vanligaste relationen till offret.

Av de misstänkta personerna var 5 940 män, vilket motsvarar 97 procent av personerna misstänkta för misshandel mot kvinna i när­stående par­relation. Av dem som misstänktes för miss­handel mot en kvinna (18 år eller äldre) var 2 890 närstående till offret genom släktskap eller familj, och av dessa var 88 procent män.

Antalet personer som misstänktes för miss­handel mot en man (18 år eller äldre) i en närstående par­relation var 1 340 personer 2019. Av dessa misstänkta personer var majoriteten, 79 procent, kvinnor.

Under 2019 misstänktes 1 240 personer som var närstående till offret genom släktskap eller familj för misshandel mot man (18 år eller äldre). Av dessa var 742 män (60 %). Bland de personer som var misstänkta för misshandel mot män var den misstänkte personen dock vanligen obekant med offret. Totalt var 7 660 personer misstänkta för misshandel av obekant man 2019, varav 93 procent var män.

Indelningarna av misshandelsbrotten i fyra typer av relation är nya för 2019. Jämförelser över tid kommer vara möjliga i framtiden i takt med att flera statistikårgångar publiceras.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-20

Statistik om brottstyper