Våld och misshandel

Under 2016 anmäldes omkring 88 600 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,7 procent att de blev utsatta för misshandel under 2016.

Se även sidorna Våld i nära relationer och Barnmisshandel

Andel som utsatts för misshandel

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel, därav allvarlig misshandel (som krävt någon form av sjukvård), år 2005–2015. Källa: NTU

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,7 procent av befolkningen (16–79 år) har utsatts för misshandel under 2016, vilket motsvarar cirka 202 000 personer. Det är en högre nivå än 2015, då 2,0 procent utsattes. Under perioden 2005–2015 var trenden svagt nedåtgående, men i och med ökningen 2016 är andelen utsatta tillbaka på samma nivå som 2005. Det är för tidigt att säga om den senaste ökningen är början på en ökande trend eller om det är en avvikelse från en annars svagt nedåtgående trend. Antalet misshandelshändelser kan utifrån undersökningen beräknas till 711 000 under 2016.

De flesta som utsatts för misshandel (69 %) uppger att det handlade om en (1) händelse. Ungefär var fjärde (24 %) har utsatts för två till nio brott, och drygt 7 procent uppger att de utsatts för tio eller fler misshandelsbrott under 2016. Cirka 0,7 procent (eller 56 000 personer) av befolkningen uppger i reguljära NTU att misshandeln varit så pass allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Det är en nivå som varit relativt stabil under hela mätperioden. Antalet misshandelshändelser som på detta sätt betraktas som allvarliga kan utifrån undersökningen beräknas till cirka 153 000.

Kön

Utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel. Andel för respektive kön, år 2005–2016. Källa: NTU

Kön och ålder

I reguljära NTU har vid samtliga mättillfällen en större andel män än kvinnor uppgett att de blivit utsatta för misshandel. Vid årets mätning är det 3,3 procent av männen och 2,0 procent av kvinnorna som uppger utsatthet för misshandel under 2016. För männen har det skett en ökning, eftersom 2,5 procent utsattes 2015. Trenden gällande mäns utsatthet för misshandel har varit svagt nedåtgående fram till den senaste mätningen. Det återstår att se om det senaste årets ökning är ett trendbrott i den svagt nedåtgående trenden. Kvinnornas utsatthet för misshandel har varierat kring en stabil nivå. Ökningen jämfört med förra året (då 1,5 % av kvinnorna uppgav utsatthet för misshandel) tycks följa det tidigare mönstret av variationer kring en relativt stabil nivå.

Bortsett från år 2015 har en större andel män än kvinnor vid samtliga mättillfällen uppgett att de utsatts för allvarlig misshandel, det vill säga att man uppsökt läkarvård till följd av sina skador. Årets mätning visar att andelen män som utsattes för allvarlig misshandel under 2016 var 0,9 procent jämfört med 0,5 procent bland kvinnorna. Resultaten för allvarlig misshandel baseras dock på få observationer, vilket gör att skattningarna är mindre säkra än de för misshandel totalt sett.

Ålder

Utsatta för misshandel 2016. Andel för respektive åldersgrupp. Källa: NTU

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är mycket stora. Reguljära NTU visar att det i årets mätning, i likhet med föregående års mätning, är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger sig ha blivit utsatta för misshandel (6,3 %). Därefter är andelen utsatta i stort sett mindre ju äldre åldersgrupp som studeras.

Den minsta andelen utsatta återfinns i de äldsta åldersgrupperna, 65–74 år och 75–79 år (0,6 respektive 0,1 %). Om åldersgrupperna delas upp på kön framgår det att de som uppger sig ha blivit utsatta för misshandel i särskilt stor utsträckning är unga män 16–24 år, där 7,1 procent utsatts under 2016. Detta är en ökning från förra året, då andelen utsatta i denna grupp var 5,0 procent. Dessförinnan har trenden varit nedåtgående (med undantag för 2013). Om årets ökning är början på en ökande trend eller en avvikelse från en annars nedåtgående trend är för tidigt att säga.

För kvinnor noteras också en nedåtgående trend, dock inte lika tydligt. För kvinnor är det den yngsta åldersgruppen (16–24 år) som haft störst andel utsatta under hela mätperioden, och så även 2016 med 4,2 procent utsatta för misshandel. Detta är en ökning från 2015, då 2,5 procent i gruppen utsattes, och precis som när det gäller unga män går det ännu inte att avgöra om detta är början.

Olika gruppers utsatthet för misshandel

I reguljära NTU uppger personer med eftergymnasial utbildning i lägre utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (1,7 %) jämfört med personer med som högst förgymnasial eller gymnasial utbildning (3,4 respektive 3,1 %). Ensamstående med eller utan barn utsätts för misshandel i större utsträckning (4,9 respektive 4,6 %) än sammanboende med eller utan barn (1,7 respektive 1,2 %).

Boende i flerfamiljshus utsätts för misshandel i större utsträckning än boende i småhus (3,5 jämfört med 1,9 %). Personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar uppger i större utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (4,1 %) jämfört med utrikesfödda personer eller personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (3,3 respektive 2,4 %).

När det gäller boendeort är det bland boende i mindre städer eller på landsbygden som minst andel uppgett utsatthet för misshandel (2,1 %). Störst andel utsatta återfinns bland boende i storstadsregioner (3,0 %), medan andelen utsatta i andra större städer är 2,7 %.

Eventuella skillnader i utsatthet mellan olika grupper behöver inte innebära att det finns ett direkt orsakssamband. Ett exempel är att utbildning ofta ser ut att samvariera med utsatthet för brott, men eftersom utbildningsnivå samtidigt samvarierar med ålder måste man använda sig av särskilda statistiska analyser för att avgöra vilken av faktorerna som samvarierar med utsattheten.

Brottsplats

Typ av brottsplats för misshandel 2016. Andel för respektive plats av det totala antalet rapporterade händelser. Källa: NTU

Om man räknar med bägge könen så är allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (36 jämfört med 12 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i hälften av fallen (50 %), medan motsvarande andel för kvinnor är något mer än en fjärdedel (28 %).

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2016. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön. Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen uppger totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Men det är stora skillnader i fördelningen mellan könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.

Bland de som har utsatts för misshandel är det en större andel kvinnor som uppger att de har utsatts upprepade gånger (två gånger eller fler) jämfört med män (36 % bland kvinnor respektive 28 % bland män).9 I sammanhanget är det dessutom viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens. Detta eftersom det är vanligare att kvinnor utsätts för misshandel vid upprepade tillfällen av en närstående, och det är en typ av utsatthet som är särskilt svår att fånga upp i frågeundersökningar (Brå 2014).

Anmäld misshandel

Antal anmälda misshandelsbrott åren 2007-2016: samtliga anmälda brott, därav mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot män och kvinnor 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras för 2007. Källa: Anmälda brott

Totalt anmäldes närmare 88 600 misshandelsbrott 2016, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2015. De anmälda misshandelsbrotten ökade successivt under åren 2007–2011, för att därefter minska fram till 2013. De tre senaste åren har antalet åter ökat och 2016 anmäldes 8 procent fler misshandelsbrott än 2007.

Misshandel mot kvinnor respektive mot män utgjorde 33 respektive 40 procent av samtliga misshandelsbrott, medan 27 procent av de anmälda misshandelsbrotten avsåg barn (0–17 år).

Mot kvinna 18 år eller äldre

Under 2016 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till totalt 29 000 brott, vilket i princip är oförändrat jämfört med 2015. Merparten (63 %) av dessa gällde brott som skett inomhus av en för brottsoffret bekant gärningsperson. Antalsmässigt uppgick de anmälda brott som begåtts inomhus av en bekant till cirka 18 200 brott, vilket är 1 procent färre än 2015 (−127 brott). Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot kvinna 18 år eller äldre ökat med 3 120 anmälda brott eller 12 procent.

Mot man 18 år eller äldre

Under 2016 anmäldes totalt 35 800 misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre, vilket är 2 procent fler brott än 2015 (+541). Omkring två femtedelar av de anmälda brotten avsåg misshandel utomhus av en för brottsoffret obekant gärningsperson. Antalsmässigt motsvarar det cirka 14 600 anmälda brott, vilket är färre än året innan (−75). De anmälda misshandelsbrotten mot man 18 år eller äldre låg på ungefär samma nivå mellan 2008 och 2012, för att minska 2013, och har sedan legat på den lägre nivån. Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot män minskat med 14 procent.

År 2016 anmäldes sammantaget 23 700 misshandelsbrott mot barn.

Uppklarade misshandelsbrott

Personuppklaringsprocenten² för för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), åren 2007-2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 86 500 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 1 340 brott (+2 %) jämfört med 2015. För 88 procent (75 900 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 12 procent (10 600 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat, med 1 procentenhet vardera.

Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (929 brott) av de handlagda misshandelsbrotten, vilket är samma nivå som föregående år. För de flesta (96 %) misshandelsbrott som förundersökningsbegränsades hade en utredning först inletts.

Av samtliga handlagda misshandelsbrott personuppklarades 9 500 brott. Det innebär att lagföringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten i relation till de utredda misshandelsbrotten², uppgick till 13 procent 2016. Jämfört med 2015 har lagföringsprocenten minskat med 2 procentenheter, och jämfört med 2014 har den minskat med 3 procentenheter.

Personuppklaringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten sett till samtliga handlagda misshandelsbrott², uppgick i sin tur till 11 procent 2016. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 2 procentenheter. De senaste tio åren har nivån minskat med 7 procentenheter. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2010.

För 58 procent (49 900 brott) av de handlagda misshandelsbrotten fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. Andelen personuppklarade misshandelsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 19 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för misshandel

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot personer 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras före 2008. Källa: Misstänkta personer

Bland de misstänkta för brott mot person utgör misshandel den största brottskategorin. År 2016 misstänktes 464 personer per 100 000 invånare för misshandel. Det är en minskning med 10 personer eller 2 procent jämfört med 2015. Nivån har varit ungefär densamma sedan 2013, då den minskade sedan en tidigare topp 2010. Sedan 2007 har det totalt skett en minskning med 6 procent. Dock har det sedan 2007 inte skett en minskning av antalet misstänkta kvinnor per 10  000 invånare, utan dessa har ökat med 15 procent.

År 2016 misstänktes 14 500 personer för misshandel mot kvinna, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med 2015. En minskning kunde också noteras i antalet misstänkta kvinnor och antalet misstänkta män, med 6 respektive 3 procent. Vad gäller misshandel mot man var 16 700 personer misstänkta 2016. Jämfört med 2015 var det en minskning med 3 procent, och en minskning kunde också ses för både misstänkta kvinnor och misstänkta män, med 7 respektive 3 procent. Vid misshandel mot män såväl som mot kvinnor 2016 var majoriteten av de misstänkta (83–84%) män.

Antalet personer per 100 000 invånare som 2016 misstänktes för misshandel mot kvinna var 177 personer, vilket är en minskning med 8 personer eller 4 procent jämfört med 2015. Antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har också minskat i ett längre perspektiv; sedan 2007 har det minskat med 23 personer eller 12 procent. Det gäller också när resultatet delas upp på om de misstänkta var kvinnor eller män. Antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har minskat med 22 procent och antalet män per 100 000 invånare har minskat med 8 procent, jämfört med 2007.

Antalet personer per 100 000 invånare som 2016 misstänktes för misshandel mot män var 204 personer. Antalet misstänkta personer i förhållande till befolkningen har minskat med 9 personer eller 4 procent sedan 2015. Det har även i ett längre perspektiv skett en minskning av antalet misstänkta per 100 000 invånare, sedan 2007 med 26 procent. Den här minskningen gäller framför allt antalet män per 100 000 invånare, som minskat med 29 procent sedan 2007. Antalet kvinnor per 100 000 invånare har istället ökat med 1 procent under samma period.

Lagförda för misshandel

Antal lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, (inkl. grov misshandel och  synnerligen grovt misshandelsbrott), 2007–2016. Källa: Personer lagförda för brott

Den största brottskategorin bland lagföringsbesluten³ gällande brott mot person är misshandel (inklusive grov misshandel och grov misshandel, synnerligen grovt brott). År 2016 fattades 5 600 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 700 beslut eller 11 procent jämfört med året innan. Även jämfört med 2007 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat, med totalt 3 460 beslut, eller 38 procent. Mellan åren 2007 och 2008 ökade antalet sådana lagföringsbeslut, för att sedan plana ut på en mer stabil nivå under ett par år. Sedan 2011 har utvecklingen präglats av en successiv minskning av antalet beslut.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta om misshandel

  • 88 600 misshandelsbrott polisanmäldes – omkring 23 700 rörde personer under 17 år (2016)
  • 5 600 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2016)
  • 80 procent av de misstänkta är män (2016)
  • 11 procent = personuppklaringsprocenten² för misshandel (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20