Våld och misshandel

Under 2017 anmäldes omkring 84 200 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,7 procent att de blev utsatta för misshandel under 2016.

Andel som utsatts för misshandel

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel, därav allvarlig misshandel (som krävt någon form av sjukvård), år 2005–2015. Källa: NTU

  Utsatthet för misshandel

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,7 procent av befolkningen (16–79 år) har utsatts för misshandel under 2016, vilket motsvarar cirka 202 000 personer. Det är en högre nivå än 2015, då 2,0 procent utsattes. Under perioden 2005–2015 var trenden svagt nedåtgående, men i och med ökningen 2016 är andelen utsatta tillbaka på samma nivå som 2005. Det är för tidigt att säga om den senaste ökningen är början på en ökande trend eller om det är en avvikelse från en annars svagt nedåtgående trend. Antalet misshandelshändelser kan utifrån undersökningen beräknas till 711 000 under 2016.

De flesta som utsatts för misshandel (69 %) uppger att det handlade om en (1) händelse. Ungefär var fjärde (24 %) har utsatts för två till nio brott, och drygt 7 procent uppger att de utsatts för tio eller fler misshandelsbrott under 2016. Cirka 0,7 procent (eller 56 000 personer) av befolkningen uppger i reguljära NTU att misshandeln varit så pass allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Det är en nivå som varit relativt stabil under hela mätperioden. Antalet misshandelshändelser som på detta sätt betraktas som allvarliga kan utifrån undersökningen beräknas till cirka 153 000.

  Kön och ålder

I reguljära NTU har vid samtliga mättillfällen en större andel män än kvinnor uppgett att de blivit utsatta för misshandel. Vid årets mätning är det 3,3 procent av männen och 2,0 procent av kvinnorna som uppger utsatthet för misshandel under 2016. För männen har det skett en ökning, eftersom 2,5 procent utsattes 2015. Trenden gällande mäns utsatthet för misshandel har varit svagt nedåtgående fram till den senaste mätningen. Det återstår att se om det senaste årets ökning är ett trendbrott i den svagt nedåtgående trenden. Kvinnornas utsatthet för misshandel har varierat kring en stabil nivå. Ökningen jämfört med förra året (då 1,5 % av kvinnorna uppgav utsatthet för misshandel) tycks följa det tidigare mönstret av variationer kring en relativt stabil nivå.

Bortsett från år 2015 har en större andel män än kvinnor vid samtliga mättillfällen uppgett att de utsatts för allvarlig misshandel, det vill säga att man uppsökt läkarvård till följd av sina skador. Årets mätning visar att andelen män som utsattes för allvarlig misshandel under 2016 var 0,9 procent jämfört med 0,5 procent bland kvinnorna. Resultaten för allvarlig misshandel baseras dock på få observationer, vilket gör att skattningarna är mindre säkra än de för misshandel totalt sett.

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är mycket stora. Reguljära NTU visar att det i årets mätning, i likhet med föregående års mätning, är i åldersgruppen 20–24 år som störst andel uppger sig ha blivit utsatta för misshandel (6,3 %). Därefter är andelen utsatta i stort sett mindre ju äldre åldersgrupp som studeras.

Den minsta andelen utsatta återfinns i de äldsta åldersgrupperna, 65–74 år och 75–79 år (0,6 respektive 0,1 %). Om åldersgrupperna delas upp på kön framgår det att de som uppger sig ha blivit utsatta för misshandel i särskilt stor utsträckning är unga män 16–24 år, där 7,1 procent utsatts under 2016. Detta är en ökning från förra året, då andelen utsatta i denna grupp var 5,0 procent. Dessförinnan har trenden varit nedåtgående (med undantag för 2013). Om årets ökning är början på en ökande trend eller en avvikelse från en annars nedåtgående trend är för tidigt att säga.

För kvinnor noteras också en nedåtgående trend, dock inte lika tydligt. För kvinnor är det den yngsta åldersgruppen (16–24 år) som haft störst andel utsatta under hela mätperioden, och så även 2016 med 4,2 procent utsatta för misshandel. Detta är en ökning från 2015, då 2,5 procent i gruppen utsattes, och precis som när det gäller unga män går det ännu inte att avgöra om detta är början.

  Olika gruppers utsatthet för misshandel

I reguljära NTU uppger personer med eftergymnasial utbildning i lägre utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (1,7 %) jämfört med personer med som högst förgymnasial eller gymnasial utbildning (3,4 respektive 3,1 %). Ensamstående med eller utan barn utsätts för misshandel i större utsträckning (4,9 respektive 4,6 %) än sammanboende med eller utan barn (1,7 respektive 1,2 %).

Boende i flerfamiljshus utsätts för misshandel i större utsträckning än boende i småhus (3,5 jämfört med 1,9 %). Personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar uppger i större utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (4,1 %) jämfört med utrikesfödda personer eller personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (3,3 respektive 2,4 %).

När det gäller boendeort är det bland boende i mindre städer eller på landsbygden som minst andel uppgett utsatthet för misshandel (2,1 %). Störst andel utsatta återfinns bland boende i storstadsregioner (3,0 %), medan andelen utsatta i andra större städer är 2,7 %.

Eventuella skillnader i utsatthet mellan olika grupper behöver inte innebära att det finns ett direkt orsakssamband. Ett exempel är att utbildning ofta ser ut att samvariera med utsatthet för brott, men eftersom utbildningsnivå samtidigt samvarierar med ålder måste man använda sig av särskilda statistiska analyser för att avgöra vilken av faktorerna som samvarierar med utsattheten.

  Brottsplats

Om man räknar med bägge könen så är allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen. Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att misshandeln skett i en bostad (36 jämfört med 12 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i hälften av fallen (50 %), medan motsvarande andel för kvinnor är något mer än en fjärdedel (28 %).

  Relation till gärningspersonen

I den Nationella trygghetsundersökningen uppger totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Men det är stora skillnader i fördelningen mellan könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.

Bland de som har utsatts för misshandel är det en större andel kvinnor som uppger att de har utsatts upprepade gånger (två gånger eller fler) jämfört med män (36 % bland kvinnor respektive 28 % bland män).9 I sammanhanget är det dessutom viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens. Detta eftersom det är vanligare att kvinnor utsätts för misshandel vid upprepade tillfällen av en närstående, och det är en typ av utsatthet som är särskilt svår att fånga upp i frågeundersökningar (Brå 2014).

Kön

Utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel. Andel för respektive kön, år 2005–2016. Källa: NTU

Ålder

Utsatta för misshandel 2016. Andel för respektive åldersgrupp. Källa: NTU

Brottsplats

Typ av brottsplats för misshandel 2016. Andel för respektive plats av det totala antalet rapporterade händelser. Källa: NTU

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2016. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön. Källa: NTU

Anmäld misshandel

Antal anmälda misshandelsbrott åren 2008-2017: samtliga anmälda brott, därav mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år.  Källa: Anmälda brott

  Anmäld misshandel

Totalt anmäldes närmare 84 200 misshandelsbrott 2017, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2016. De anmälda misshandelsbrotten ökade successivt under åren 2008–2011, för att sedan minska fram till 2013. Därefter skedde återigen en ökning fram till 2016. År 2017 låg antalet anmälda brott på ungefär samma nivå som 2008 (−357 brott). Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna/flicka 2017 uppgick till 36 600, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 2016. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot kvinna/flicka ökat med 14 procent. Antalet misshandelsbrott mot man/pojke uppgick under året till 47 600 och har minskat med 7 procent jämfört året innan. Sedan 2008 har misshandelsbrott mot man/pojke minskat med 9 procent.

Av samtliga anmälda misshandelsbrott 2017 var 44 procent brott mot kvinnor/flickor och 56 procent mot män/pojkar.

Av de misshandelsbrott som anmäldes 2017 var 72 procent brott mot person 18 år eller äldre, 5 procent utgjordes av misshandelsbrott mot barn 0–6 år. Denna åldersfördelning följde samma mönster för både kvinnor/flickor och män/pojkar. Även könsfördelningen är liknande för alla åldersgrupper, även om den är något jämnare för grupperna barn 0–6 år och personer 18 år eller äldre.

  Anmäld misshandel mot personer 18 år eller äldre

Under 2017 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot person 18 år eller äldre till totalt 60 600 brott, vilket är 7 procent färre jämfört med 2016. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre uppgick till totalt 28 000 brott under 2017, vilket är 1 100 färre jämfört med 2016. Även anmälda misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre minskade, med 10 procent till 32 600 brott 2017. Sedan 2008 har de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre minskat med 6 800 anmälda brott eller 10 procent. De anmälda misshandelsbrotten mot kvinna 18 år eller äldre har ökat med 8 procent (+2 040 brott). De anmälda misshandelsbrotten mot män 18 år eller äldre har minskat sedan 2008, med 21 procent (−8 840 brott).

Av de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre 2017 var 46 procent brott mot kvinnor och 54 procent mot män.

Misshandelsbrotten indelas även efter relationen mellan brottsoffret och gärningspersonen samt plats för brottet. För anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre 2017 var det vanligast (63 %) att brottet skedde inomhus av en för brottsoffret bekant gärningsperson. För misshandel mot män var motsvarande andel 24 procent. Cirka 12 000 av misshandelsbrotten gällde misshandel inomhus där brottsoffret och gärningspersonen hade en nära relation . De flesta av dessa, 36 procent, riktades mot kvinnor och 6 procent mot män.

Det vanligaste misshandelsbrottet mot män 2017 var misshandel utomhus av en för brottsoffret obekant person (41 %). För misshandel mot kvinnor var motsvarande andel 12 %. 

  Anmäld misshandel mot barn

År 2017 anmäldes sammantaget 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0– 17 år. Det motsvarar 28 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Totalt sett var antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) oförändrat mellan 2016 och 2017. Sedan 2008 har det totala antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) ökat med 6 440 brott (+37 %).

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 0–17 år var 8 680 (37 %) brott mot flickor och 15 000 (63 %) mot pojkar.

Misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–17 år anmäls i hög grad av förskola och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna. 

Misshandel mot barn 0–6 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år minskade under 2017, med 7 procent till 3 990 anmälda brott. Av dessa gällde 1 620 brott misshandel mot flicka och 2 370 brott misshandel mot pojke. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–6 år fördubblats (+109 %), från 1 910 till 3 990 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 0–6 år var 41 procent brott mot flickor och 59 procent mot pojkar.

Mot barn 7–14 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade under 2017 med 4 procent till 11 800 anmälda brott. Tre femtedelar (63 %) eller 7 500 av brotten gällde misshandel mot pojke och 4 320 misshandel mot flicka. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 7–14 år ökat med 38 procent eller 3 270 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 7–14 år var 37 procent brott mot flickor och 63 procent mot pojkar.

Mot barn 15–17 år

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år minskade under 2017, med 3 procent till 7 820 anmälda brott. Av dessa var 2 740 brott mot flicka och 5 080 brott mot pojke. De anmälda misshandelsbrotten mot barn 15–17 år har utmärkts av ganska stora svängningar under den senaste tioårsperioden. Jämfört med 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 15–17 år ökat med 16 procent, från 6 730 till 7 820 anmälda brott.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot barn 15–17 år var 35 procent brott mot flickor och 65 procent mot pojkar.

Uppklarade misshandelsbrott

Personuppklaringsprocenten² för för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), åren 2007-2016. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2016 handlades¹ 86 500 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 1 340 brott (+2 %) jämfört med 2015. För 88 procent (75 900 brott) av de handlagda brotten bedrevs en utredning, medan resterande 12 procent (10 600 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat, med 1 procentenhet vardera.

Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (929 brott) av de handlagda misshandelsbrotten, vilket är samma nivå som föregående år. För de flesta (96 %) misshandelsbrott som förundersökningsbegränsades hade en utredning först inletts.

Av samtliga handlagda misshandelsbrott personuppklarades 9 500 brott. Det innebär att lagföringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten i relation till de utredda misshandelsbrotten², uppgick till 13 procent 2016. Jämfört med 2015 har lagföringsprocenten minskat med 2 procentenheter, och jämfört med 2014 har den minskat med 3 procentenheter.

Personuppklaringsprocenten, det vill säga de personuppklarade misshandelsbrotten sett till samtliga handlagda misshandelsbrott², uppgick i sin tur till 11 procent 2016. Jämfört med 2015 har personuppklaringsprocenten minskat med 2 procentenheter. De senaste tio åren har nivån minskat med 7 procentenheter. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2010.

För 58 procent (49 900 brott) av de handlagda misshandelsbrotten fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. Andelen personuppklarade misshandelsbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 19 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Misstänkta för misshandel

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Källa: Misstänkta personer

  Misstänkta personer

År 2017 misstänktes 442 personer per 100 000 invånare för misshandel. Det är en minskning med 26 personer eller 6 procent jämfört med 2016. Nivån har innan 2017 varit ungefär densamma sedan 2013, då den minskade efter en tidigare topp 2010. Sedan 2008 har det totalt skett en minskning med 17 procent. Minskningen kan ses bland både kvinnor och män, med 3 respektive 21 procent.

År 2017 misstänktes 13 900 personer för misshandel mot kvinna (18 år eller äldre), vilket var en minskning med 5 procent jämfört med 2016. Minskningen kunde noteras i både antalet misstänkta kvinnor och antalet misstänkta män, med 3 respektive 5 procent. Vad gäller misshandel mot man (18 år eller äldre) var 15 800 personer misstänkta 2017. Jämfört med 2016 var det en minskning med 6 procent, och en minskning kunde ses för både misstänkta kvinnor och misstänkta män, med 7 respektive 6 procent. Vid misshandel mot män såväl som mot kvinnor 2017 var majoriteten av de misstänkta män (83–84 %).

Antalet personer per 100 000 invånare som 2017 misstänktes för misshandel mot kvinna var 168 personer, vilket är en minskning med 10 personer eller 6 procent jämfört med 2016. Antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har också minskat i ett längre perspektiv; sedan 2008 är det en minskning med 33 personer eller 16 procent. Det gäller också när resultatet delas upp på om de misstänkta var kvinnor eller män. Antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna har minskat med 21 procent och antalet misstänkta män per 100 000 invånare har minskat med 16 procent, jämfört med 2008.

Antalet personer per 100 000 invånare som 2017 misstänktes för misshandel mot män var 191 personer. Antalet misstänkta personer i förhållande till befolkningen har minskat med 15 personer eller 7 procent sedan 2016. Det har även i ett längre perspektiv skett en minskning av antalet misstänkta per 100 000 invånare, sedan 2008 med 30 procent. Den här minskningen är störst för antalet misstänkta män per 100 000 invånare, som minskat med 34 procent sedan 2008. Antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare har minskat med 12 procent under samma period. 

Lagförda för misshandel

Antal lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, (inkl. grov misshandel och  synnerligen grovt misshandelsbrott), 2008–2017. Källa: Personer lagförda för brott

  Lagförda för misshandel

Den största brottskategorin bland lagföringsbesluten³ gällande brott mot person är misshandel (inklusive grov misshandel och synnerligen grov misshandel). År 2017 fattades 5 040 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 562 beslut eller 10 procent jämfört med året innan. Även jämfört med 2008 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat med totalt 4 840 beslut eller 49 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta om misshandel

  • 84 200 misshandelsbrott polisanmäldes – omkring 23 700 rörde personer under 17 år (2017)
  • 5 000 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2017)
  • 80 procent av de misstänkta är män (2016)
  • 11 procent = personuppklaringsprocenten² för misshandel (2016)

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22